“Соёл урлагийг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр” /2015 он/

Соёл урлагийг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр-ийн áèåëýëò /2015 он/

ä/ä

   

    Хэрэгжүүлэхаргахэмжээ

                                                     Áèåëýëò                           

2. Соёл, урлагийнбайгууллагуудыгшаардлагатайтоногтөхөөрөмж, техникхэрэгсэл, хөгжмийнзэмсэгээрхангах, сайжруулах

1

Боржигинчуулгыгшаардлагатайхөгжмийнзэмсэгээрхангах

11 сарынбайдлаар  Боржигин 2015 наадмынтайззасахадгэрэлтүүлэгийнтоногтөхөөрөмжийгшинэчилсэн. Боржигинморинхуур 99 ширхэгийгбайгууллагындансандхүлээнавсан. Үйлажиллагаанычиглэлдньзохицуулан  стандартындагуутоногтөхөөрөмж, хувцастехникхэрэгслээр  хангажажилласан.Мөнцахилгаанымонтажыгшинэчилсэн.

2

Боржигинчуулгыгстандартынбарилгатайболох

                                               

ТусчуулганьОНХС-ынхөрөнгөөрдоторихзасварынажлыгФомилисанХХК-р  гүйцэтгүүлсэн

5. Соёлынбиетболонбиетбусөвийгсудлахсурталчилах

1

Áîðæèãèí óðòûí äóóíû óðàëäààíçîõèîí áàéãóóëàõ

Төрөөсбаримталжбуйсоёл , урлагийнбодлогыгхэрэгжүүлэх , ажилтаналбанхагчдынчөлөөтцагийгзөвболовсонөнгөрүүлэх, хамтолонч, нөхөрсөгбайдлыгбийболгохурлагийнавъяасбилгийгхөгжүүлэх , биебиенээсээхарилцансуралцах , урлагийнгоозүйнболовсролыгдээшлүүлэхзорилгоор   Аймгийнзасагдаргыннэрэмжит  Урлагийннаадам-2015  10-рсарын  19-с 31-ийгдуусталөдөрт 2 байгууллагынтоглолт  явжөнгөрлөө.   Уралдаан 4 номинацийн 12 төрлөөрявагдаж 45 байгууллагынхамтрасан 13 багийн 350 орчималбанхаагчид  оролцожнийт 1800 хүнүзэжсонирхлоо. ШүүгчээрБоржигинчуулгынУрансайхныудирдагчМУУГЗС.Дашням , хөгжмийнерөнхийудирдаачаарМУУГЗ, ОХУ-ынБуриадулсынСГЗД.Нацагдорж ,бүжгийнбагшМУСТАЭ.Алтанзул , НайруулагчТ.Батсэрээтэр, дуучинЭ.Түмэндэлгэрнар 1-5 оноогооршүүнтунгаав. ШагналынсангАймгийнЗасагдаргынТамгынГазар  санхүүжилжажиллаа. Тусуралдаан 5 жилийндараадахинзохиогдожбайгаагаарааонцлогюм.

    

6.Соёлурлагийнбайгууллагадшинэуранбүтээл, музейнсанхөмрөг, номынбаяжилтхийнэ.

3

Боржигинчуулгынурынсангуранбүтээлээрбаяжуулах

Шинээртавигдсануранбүтээл:

Хонинжилийн-мартыннаймансэдэвчилсэнконцерт, аймгийнутгазохиолынсалбартайхамтранзохионбайгуулж, тоглолтондМУГЖдуучинШ.ДаваахүүурилгаароролцожхөгжмийгС.Дашням, З.Содномжамц, Н.Батчимэг, Амарсайханнарынаймгийнзохиолчдыншүлгэндзохиосоншинэбүтээланхудаатоглогдсон.

Эхоронэрчүүдээрдутна-цэрэгэхорончсэдэвтэйдуу, эстрадхөгжмийнхамтлагтайтоглогдсон. ХамтлагыгМУУГЗЖ.Ганбатбэлдүүлж 03 сарын 18-ндтустоглолтыгзохионбайгуулсан.

   Б.ДамдинсүрэнУчиртайгурвантолгойдуурьсэргээнтавигдлаа. НансалмаадМУГЖ, ДБЭТеатрынгоцлолдуучинОюунбилэг, ЮүндэнддуучинЮ.ЭрдэнэбулганшинэдүрбүтээнтогложолныхэсэгтДБЭТеатрынахмаддуучидтоглосон. Нийтуранбүтээлчдэдөгөөжтэйнэгтайзнытавилтаассуралцсанжүжигчдийнтоглолтыгахиулсантоглолтбайлаа.

  МУГЖД.ЛхагвасүрэнгийнзохиолПандуухайнпаянхүүхдийнадалявдалтдуулалтжүжигсэргээнтавьсан.

Ардынхувьсгалынбаяр, БоржигинданшигнаадмаарБоржигинтүмнийдуулал 3сэдэвчилсэнтоглолтхийв. ТоглолтондДБЭТеатрындуучидоролцлоо.

 

2015 оныÁîðæèãèí ÷óóëãûí ¿éë àæèëëàãààíä õèéñýí õÿíàëò øèíæèëãýý ¿íýëãýý,  çºâëºìæèéí áèåëýëò/2015/

ä/ä

                    

Ǻâëºìæ

                                                   

Áèåëýëò

1.Төрийналбаныстандарт

1

АБТ-дАжлынбайрнынэрийгбичих, албанхаагчаарзөвшөөрүүлсэнтухайхэсгийгөөрчлөх

   Ажлынбайрнытодорхойлолтодалбанхаагчаарзөвшөөрүүлсэнтухайхэсгийг  зөвлөмжийндагууөөрчлөнбатлууланажиллажбайгаа.

   2

Байгууллагындотооджурмындагуучөлөөолгохасуудлыгшийдвэрлэжбайх

Дотооджурамдзаасныдагууажилчдадчөлөөолгохасуудлыгшийдвэрлэнажиллажбайна.

3

ЭэлжийнамралтынмэдэгдэлийгЭМНХСайдын 2000 оны 166 дугаартушаалындагууолгох

Ээлжийнамралтынмэдэгдэлийгцаашидэрүүлмэндийнсайдынтушаалындагууолгохоормөрдөнажиллажбайна

4

Архив, бичигхэргийнУлсынүзлэгээрТөрийнбайгууллагынажлын  зохионбайгуулалтыгхамтадньшалгахучиругүзлэгтсайнбэлтгэх

УлсынүзлэгтзохихжурмындагуубэлтгэжТөрийнбайгууллагынажлын  зохионбайгуулалтынбаримтбичгийгшалгууланажиллаа.

2.Хуульэрхзүй

1

Жирэмснийболонамаржсаныамралттайбайгааажилтанажилдааүргэлжлүүлэнажилладагтултушаалынтэргүүг...үргэжлүүлэнажиллуулахтухайгэжбичнэ.

Зөвлөмжийндагуутушаалынтэргүүгөөрчлөнгаргажбайгаа.

2

Тушаалгаргахдаахуулиасгаднаугасуудлыгзохицуулсанбусадэрхзүйнактыгдавхарүндэслэх.

Дотооджурам, тогтоолшийдвэрийгдавхарүндэслэнгаргажбайна

3.Худалданавахажиллагаа

1

Худалданавахажиллагааныурилга, худалданавахажиллагааныявцгэрээ,үрдүн, үнэлгээнийхорооныталаарболонбусадхуультогтоомжид  заагдсанмэдээллийгнийтэдилтодцахимхуудасболонмэдээллийнсамбар, өдөртутмынсонинд  байршуулахажлынзохионбайгуулах

Цахимхуудсандтухайбүрбайрлуулжбайгаа.

2

Соёлурлагийгдэмжиххөтөлбөрийнхэрэгжилттэйхолбоотоймэдээмэдээллийгтухайбүрвэбсайтадбайршуулах

Боржигинчуулгынвэбсайтадуранбүтээлчдынтоглолт, үйлажиллагаанытухаймэдээлэл 7 хоногт 2-3 удаашинэчлэгдэнтавигдажбайна

3

Албанхаагчдийнхудалданавах  ажиллагаанычиглэлээрмэргэшүүлэх

Сургалтхийгдээгүй.

4

Мэдээллийнсамбар, цахимхуудсандиргэдэдойлгомжтойхэлбэрээртухайбүрмэдээллийгбайршуулжхэвших. Байгууллагындотоодхудалданавалтынмэдээмэдээллийгбайршуулах  /шатахуун, бичигхэрэг, техник, тоногтөхөөрөмжгэхмэт/

Цахимхуудсандтухайбүрбайрлуулжбайгаа.

5

Засгийнгазрын 2009 оны 143 дугаартогтоолындагууил  тодбайдлыншалгуурүзүүлэлтийгхангажажиллах.

143-ртогтоолындагуухэрэгжүүлэнажиллажбайгаа

6

Байгууллагындотормөрдөххудалданавахажиллагааныжурмыгболовсруулан, баталжмөрдөх

Батлууланажиллажбайгаа.

Òàéëàí áîëîâñðóóëñàí:

Õ¿íèé íººöèéí менежер:…………………/Ë. Îäîí÷èìýã/

Нягтданбодогч:....................../Д. Мөнхцэцэг/

Сүлжээнийинженер:......................./Д. Дүүрэнжаргал /

ТАНД ЗОРИУЛСАН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

kart

СОЁЛ УРЛАГ - ШИНЭ ЗУУН ТББ

soyl urlag shine zuun

ХОЛБОО БАРИХ

       

 kart copy 

70543461, 99549045

Өнөөдөр0
Өчигдөр8
Энэ 7 хоногт18
Энэ сард122
Нийт10182

Kubik-Rubik Joomla! Extensions
Та энд байна: ЭХЛЭЛ ИЛ ТОД БАЙДАЛ Үйл ажиллагааны Соёл урлагийг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр