БОРЖИГИН ЧУУЛГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ҮНЭЛЭХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ

 

БОРЖИГИН ЧУУЛГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ҮНЭЛЭХ

ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ

     

.

 

Д/д

Үзүүлэлтүүд

Дүгнэх аргачлал

Үнэлгээ

1

Шинэуранбүтээлдзарцуулсанзардлыниндекс /А1/

 

а1 - шинэуранбүтээлдтөсвөөс  зарцуулсанзардлынхэмжээ10922170                                                     

а2 - батлагдсантөсвийнхэмжээ -13514900

0.8

2

Урынсангийнбаяжилтыниндекс /А2/

 

а3 - тоглоходбэлэнуранбүтээлийнтоо5                         

а4 - урынсандбайгаанийтуранбүтээлийнтоо -10

0.5

3

Шинээрхийсэнуранбүтээлийниндекс /А3/

 

а5 - шинээрхийсэнуранбүтээлийнтоо -4                                                                                     а6 - батлагдсануранбүтээлийнтоо - 7

0.5

4

Сэргээнтуурвисануранбүтээлийниндекс /А4/

 

а7 - сэргээнтуурвисануранбүтээлийнтоо - 2                                                     

а8 - сэргээнтуурвихаартөлөвлөсөнуранбүтээлийнтоо - 2

1

5

Мэргэжлийнболовсонхүчнийхангалтыниндекс /А5/

 

а9 - ажиллажбайгаамэргэжлийнуранбүтээлчдийнтоо - 38                                                  а10 - оронтоогооражиллахуранбүтээлчдийнтоо -40

       0.9

6

Мэргэжилдээшлүүлэлтийниндекс /А6/

 

а11 - мэргэжилдээшлүүлсэнуранбүтээлчдийнтоо - 17                                                             а12 - мэргэжилдээшлүүлэхээртөлөвлөсөнуранбүтээлчдийнтоо - 12

       1.4

7

Явуулынүйлчилгээнийтоглолтыниндекс /А7/

 

а13 - явуулынүйлчилгээнийтоглолтынтоо18                                                    

а14 - нийттоглолтынтоо - 47

0.4

8

Өөрийнүйлажиллагаанаасолсонорлогыниндекс /А8/

 

а15 - өөрийнүйлажиллагаанаасолсонорлогынхэмжээ  - 14522200                                

а16 - өөрийнүйлажиллагааныорлогынхэмжээ – 32950000

0.4

Нийтоноо

5.9

 
         
             

БОРЖИГИНЧУУЛГЫНҮЙЛАЖИЛЛАГААНЫ

ЧАНАРЫНҮЗҮҮЛЭЛТ

Д/д

Чанарынүзүүлэлтүүд

Тавигдахшаардлага / хийгдсэнажил, үрдүн/

Үнэлгээ

1

Байгууллагынудирдлага, зохионбайгуулалтынурчадвар

    УдирдлагынажилчдынмэргэжилурчадварыгнэмэгдүүлэхтэднийгмэргэшүүлэхменежментудирдлагыгсайжруулахүүднээссургалтаргахэмжээндтогтмолхамруулахаартөлөвлөнажиллажбайгаабөгөөдхүнийнөөцийнменежерЛ.Одончимэг, маркетингийнменежерЦ.Хишигдэлгэрнарньменежментудирдлагынчиглэлээрмэргэжилдээшлүүлэнсуралцажбайна.

     МөнтусчуулгынзахиралЦ.СүхбаатарОросынХолбооныУлсынБуриадУлсынДорнодСибирийнСоёл,УрлагийнАкадемиас 2015 оны 3 дугаарсарын 31-нээс 4 дүгээрсарын 2 өдрүүдэдУлаан-ҮүдхотодзохионбайгуулсанОросын  ХолбооныУлс, МонголУлсынСоёл, урлагийнсалбарынолонулсынхамтынажиллагаасэдэвтдугуйширээнийуулзалт, ярилцлагандоролцоодирсэн.

    Óäèðäëàãûí àæèë÷äûí ìýðãýæèë óð ÷àäâàðûã íýìýãä¿¿ëýõ òýäíèéã ìýðãýø¿¿ëýõ ìåíåæìåíò óäèðäëàãûã ñàéæðóóëàõ ¿¿äíýýñ ñóðãàëò àðãà õýìæýýíä òîãòìîë õàìðóóëàõààð òºëºâëºí àæèëëàæ áàéãàà áºãººä ìàðêåòèíãèéí ìåíåæåð Ö. Õèøèãäýëãýð íü ОХУ-ынБуриадулсынУлаан-ҮүдхотодзохионбайгуулагдсанСоёлынменежмент,бүтээлчүйлдвэрлэлсургалтандхамрагдсан.

    2016-2024 онхүртлэхстратегитөлөвлөгөөболовсруулан 2016 оноосүйлажиллагаандаамөрдлөгболгонажиллахаарболлоо.

2

  2

Àæèë÷äûí àжлынхариуцлагасахилга, дэгжурам, өөрийнүйлажиллагаа

  Чуулгынажилчдынзохионбайгуулалт,сахилгахариуцлагыгдээшлүүлэхзорилгоордотооджурам, ажлынбайрнытодорхойлолт, хөдөлмөрийнгэрээнднэмэлтөөрчлөлторуулжшинэчлэнболовсруулжбатлууланажиллажбайна.

  Байгууллагынажилчдынёсзүйхэмхэмжээгсахинбиелүүлэх, дээшлүүлэхзорилгоор  ёсзүйнсургалтыгУрансайхныудирдаачС. Дашням, ЧуулгынзахиралЦ.Сүхбаатарнарявууллаа.

  Мөнсахилгынзөрчлийгдавтангаргасануранбүтээлч, ажилчдыгхамтолныхурлаарорууланхэлэлцүүлэнажиллаа.

  Õ¿íèé íººöèéí àëáàíààñ ажлынхариуцлагаалдаж, удирдлагаасөгсөнүүрэг   даалгаврыгбиелүүлээгүйболонёссуртахууныдоголдолтойажилласан 4 ажилòàíäцалинбууруулах, 1 ажилтандсануулахсахилгыншийтгэлногдууланүрдүндхяналттавинажилласан.

      2

3

Статистикмэдээнийчанар, байгууллага, иргэдийгмэдээллээрхангахүйлажиллагаа, сурталчилгаа

Байгууллагынүйлажиллагаатайхолбоотоймэдээмэдээллийгвэбсайт,  Facebook, болонафиш, анонстелевизээр  дамжууланардиргэдэдмэдээмэдээллийгхүргэнажиллажбайна. Ардиргэдээстандалтынсудалгаагавчнэгтгэндүгнэхэд   Үзвэрийнталаархшинэмэдээллийгавдагэхсурвалжийнхувьддавхардсантоогоортелевизийнрекламнаас 87.1%, гэрбүлнайз, нөхдөөсөө 69.5% ньфасебоокхуудаснаас 53.2% авдаггэжихэнхоролцогчидхариулсанбайна. Үүнээсүзэхэдтелевиз, фасебоокхуудасаармэдээлэлхүргэхньзөвшийдэлгэжүзэжбайна.

МаркетингийналбанаасүйлчилгээнийчанархүртээмжийгдээшлүүлэхзорилгоорБоржигинчуулгынталаархитандалтсудалгаагГовьсүмбэраймгийнтөрийналбанхаагчидболонардиргэдээсавлаа. Судалгаанднийт 300 гаруйхүмүүсхамрагдлаа. Угсудалгаа 32 асуулттайдэлгэрэнгүйсудалгааболсонболно. Дурьдвал

Насныбайдал

Судалгаандхамрагдагсадын 29,6% нь 26-35 насныхан, 22,3% 16-25 насныхан, 7,7% нь 15 хүртэлх, 2,1% ньөндөрнастанбайна.

Хүйсийнхарьцаа

Судалгаандхамрагдагсадын 70,4% ньэмэгтэй, 29,6% ньэрэгтэйчүүдбайна.

Ажилэрхлэлт

Судалгаандоролцогчдын 34.8%  төрийналбанд, 22.3% ньхувийнхэвшилд, 15.5% ньхувиарааажилэрхэлдэггэсэн  байна.

Сарындундажорлого

Судалгааныдүгнэлт

 1. Хэрэглэгчийнсудалгаандоролцогчдыннасболонхүйсийнбайдлыгхарвал 60 гаруйхувьньзалуучуудболондунднасныханбайна. Харинхүйсийнхувьд 70 хувьньэмэгтэйчүүдоролцсонбайна.
 2. Судалгаандоролцсониргэдийнихэвчлэнүйлчлүүлдэгсоёл, урлагийнбайгууллагынхувьддавхардсантоогоорньтеатр, чуулгакинотеатрбайнаХаринхамгийнихсонирхонүздэгурлагийнтөрөлньдавхардсантоогоорхошиншогболонкиноүзвэргэсэнхариултөгсөнбайна.
 3. Соёл, урлагийнүзвэр, үйлчилгээгихэвчлэнхүлээнавчүздэгбайдлынхувьдмөндавхардсантоогоорньтелевизээр, 49.7% ньсоёл, урлагийнбайгууллагадгэжхариулсанбайна.
 4. Соёл, урлагийнбайгууллагаарүйлчлүүлдэгдавтамжийнхувьддийлэнххувьньбуюу 36,5% ньулиралднэгудаа, 28,3% ньсардаанэгүйлчлүүлдэг, 21% ньсүүлийннэгжилүйлчлүүлээгүй, 6% ньдолоохоногбүрүйлчлүүлдэггэсэнбайна.
 5. Судалгаандоролцогчдын 72,8% нь 30 мянхүртэлхтөгрөгийгсоёл, урлагийнүзвэрүйлчилгээндзарцуулдаггэсэнбайна.
 6. Үзвэрийнталаархшинэмэдээллийгавдагэхсурвалжийнхувьддавхардсантоогоортелевизийнрекламнаасгэрбүлнайз, нөхдөөсөөньфасебоокхуудаснаасавдаггэжихэнхоролцогчидхариулсанбайна.
 7. Үзвэрүйлчилгээнийсонголтондхамгийнихнөлөөлдөгхүчинзүйлийнхувьддавхардсантоогоорсудалгаандоролцогчдынньуранбүтээлийнтөрөл, жанар, 52.7% ньорчнытохижилт, тавтух, 42.4% ньтасалбарынүнэзэргийгчухалүздэгбайна.
 8. Хамгийниххүсэжбуйүзвэрүйлчилгээнийтөрөлгэсэнасуултанддавхардсантоогоорхошиншогийнтоглолткиноүзвэргэжхамгийнөндөрхувьтайхариулсанболхамгийнбагабуюуньномынсангийнүйлчилгээгэжхариулсанбайна.
 9. СүүлийннэгжилдБоржигинчуулгаарүйлчлүүлсэнүүгэсэнасуултандсудалгаандоролцогчдын 51,9% ньтийм, 48,1% ньүгүйгэсэнбайна.
 10. Боржигинчуулгаарүйлчлүүлээгүйиргэдийнхувьдхамгийнихньбуюу 59% ньсонирходогуранбүтээлтоглодоггүй, 43% ньорчнытохижилтмуугэхмэтшалтгааныулмаасүйлчлүүлээгүйгэсэнбайна.
 11. ХаринүйлчлүүлсэниргэдийнхувьдхамгийнсүүлдБоржигинчуулгад 34% ньнийтийндуучдынтоглолт, 22% ньхошиншог, 20% ньбусадтөрлийнаргахэмжээ, 14% ньнаадмынаргахэмжээ, 7% дуурь (Учиртайгурвантолгой) үзэнүйлчлүүлсэнбайна. Эндээсүзэхэдүйлчлүүлэгчдийнихэнххувьньгаднаасирсэнтоглолт, аргахэмжээндихээрхамрагдаж, үйлчлүүлсэнбайна.
 12. Тоглолтүзсэншалтгааныхувьдсудалгаандоролцогсдын 27,6% ньнайзнөхөдтэйгөө, 21% ньгэрбүлээрээболонхамтолноорооүзсэнгэжхариулсанбайна.
 13. Үзвэр, үйлчилгээнийдараахсэтгэлханамжийнхувьдсудалгаандоролцогчдын 42,3% ньихэвчлэн, 35,8% ньзаримдаа, 21,1% ньбайнга, 8% ньогтүгүйгэжхариулсанбайна.
 14. Тасалбарынүнийнхувьднийторолцогчдын 65% нь 5000-6000 төгрөгбайвалтохиромжтойгэжхариулсанбайна. Үзвэр, үйлчилгээгсайжруулахадямараргахэмжээаваххэрэгтэйвэгэсэнасуултанднийтсудалгаандорлцогчдынньтоглолтынүедолонталтнэмэлтүйлчилгээгнэвтрүүлэх, 26% ньуранбүтээлчдийнурчадварыгдээшлүүлэх, 13% ньзарсурталчилгаагсайжруулахшаардлагатайгэжхариулсанбайна.

2

4

Байгууллагынхүнийнөөцийнхангамж, ашиглалт

   “Боржигинчуулгань 2015 онд  57 хүнийоронтоотой  ажиллажбайгаа  бөгөөд 1 ажлынбайрыгшинээрбийболгож 4 хүнийгшинээражилдаваадбайна. Ажлынбайрны  сулоронтоогаймгийнХөдөлмөрхаламжийнхэлтэсболонороннутгийнтелевиз, чуулгынвэбсайтаардамжууланажилтаншалгаруулжавдаг. 2015 оныбайдлааржижүүр, нарийнбичиг, дуучин, хөгжимчнийажлынбайрандажилтангсонгоншалгаруулжаваадбайна.

   Сулбайгаауранбүтээлчийноронтоондзайлшгүймэргэжлийнсургуультөгссөн, авъяасчадвартайзалуусыгсонгоххэрэгцээшаардлагабайдагэнэоныбайдлаармэргэжлийнуранбүтээлчиддутагдалтайбайгааучиртомоохонуранбүтээл, тэмдэглэлтойнбаярынтоглолтондгэрээгээр 12 уранбүтээлчийгавчажилуулаадбайна

  Мөн 2015 ондХБК-ынтөгсөхкурсыноюутнууд, багш, эцэгэхчүүдтэйуулзалтярилцлагыгзохионбайгуулжчуулгаднэншаардлагатайбайгаамэргэжлийнбүжигчин, дуучнаархангахажлыгамжилттайзохионбайгуулан,шалгарууланүндсэнажилтанааравахажлыгэхлүүлээдбайна.         ЦаашидХБК, СУИС-ынтөгсөлтийноюутнуудыгдадлагахийлгэх, сулбайгааоронтоондээршалгарууланавахУрчадварыншалгалт”-ийгжилбүравчхэвшүүлэхбөгөөдшалгаруулалтыгнээлттэйзарлажчадварлагуранбүтээлчдийгажлынбайраархангахзорилготойажиллажбайна.

                Оронтооныөөрчлөлт                                        Шилжилтхөдөлгөөн

                       

                         

                           Наснытүвшин                                              Төгссөнсургууль

                                                  

                                                 Боловсролынтүвшин


2

5

Иргэдэдүзүүлсэнурлаг, соёлынүйлчилгээнийхүртээмж, чанар, үрдүн

Төрийншагналт, АрдынжүжигчинБ.ДамдинсүрэнгийнУчиртайгурвантолгойдуурийнсоставыгшинэчлэнтоглуулсан. ТоглолтондМУГЖгоцлолдуучинЗ.Оюунбилэг, ДБЭТеатрыннайралдуучидоролцов.

Ардынхувьсгалынбаяр, БоржигинданшигнаадмаарБоржигинтүмнийдуулал 3сэдэвчилсэнтоглолтыгтоглосон. ТоглолтондДБЭТеатрындуучидоролцов.

Хонинжилийн-Мартыннаймансэдэвчилсэнконцерт, аймгийнутгазохиолынсалбартайхамтранзохионбайгуулж, тоглолтондМУГЖдуучинШ.Даваахүүурилгаароролцсон. Зохиолчдынбичсэншүлгэндаязохиосон. ХөгжмийгС.Дашням, З.Содномжамц, Н.Батчимэг, М.Амгаланжаргалнараязохиожолонтүмнийхүртээлболгоодбайна.

Эхоронэрчүүдээрдутна-цэрэгэхорончсэдэвтэйдуу, эстрадхөгжмийнхамтлагтайтоглогдсон. ХамтлагыгМУ-ынУГЗЖ.Ганбатбэлдүүлж 03 сарын 18-ндтустоглолтыгзохионбайгуулсан.

 • Боржигинчуулгань 10-рсарын 01 буюуахмадынбаярынөдөртзориуланконцерт, цэнгүүнийаргахэмжээгПолитехникколлежийнзаландзохионбайгууллаа. ТусаргахэмжээндГовьсүмбэрийнхаръяалалтайболонхаръяалалгүйнийт 600 орчимахмадуудхамрагдлаа.

                 

 • Төрөөсбаримталжбуйсоёл , урлагийнбодлогыгхэрэгжүүлэх , ажилтаналбанхаагчдынчөлөөтцагийгзөвболовсонөнгөрүүлэх, хамтолонч, нөхөрсөгбайдлыгбийболгохурлагийнавъяасбилгийгхөгжүүлэх , биебиенээсээхарилцансуралцах , урлагийнгоозүйнболовсролыгдээшлүүлэхзорилгоорАймгийнЗасагдаргыннэрэмжитУрлагийннаадам-2015  10-рсарын  19-с 31-ийгдуусталөдрүүдэдтоглогдсонУралдаан 4 номинацийн 12 төрлөөрявагдаж 45 байгууллагынхамтарсан 13 багийн 350 орчималбанхаагчидоролцожнийт 1800 хүнүзэжсонирхлоо. ШагналынсангАймгийнЗасагдаргынТамгынГазраассанхүүжүүллээ. Тусуралдаан 5 жилийндараадахинзохиогдожбайгаагаарааонцлогюм.
 • НайралдууныангийнхамтолонДорноговьаймгийнАйраг, ДаланжаргаланГовьсүмбэраймгийнБаянталсумдаархүүхдийнжүжигболохПандуухайпаянхүүхдийнжүжгээхүүхэдбагачууд, үзэгчийнхүртээлболголоо.
 • 09-рсардПандуухайпаянхүүхдийнжүжгээдахинсэргээжерөнхийболовсролынсургуулийн 1, 5-рсургуулийнсурагчидТөмөрзамынцэцэрлэг,  5-рцэцэрлэгийнхүүхэдбагачдынхүртээлболголоо.
 • 09-рсарын 18-ндХоршооллынбаярынхурал, тоглолтынүйлажиллагаагзохионбайгууллаа. ТусаргахэмжээндБоржигинчуулгынСайханнэртэйтоглолтоорөргөнбарьлаа.
 • 07-рсардАвтотээврийнойнаргахэмжээндзориулжСайханнэртэйтоглолтооөргөнбарьлаа.
 • 10-рсарын 03-ндБагшнарынбаярынүйлажиллагаандзориулжБоржигинчуулгыннийтуранбүтээлчидболонерөнхийболовсролынсургуулийнсурагчидхамтарсантоглолтыгөргөнбарьлаа.
 • 10-рсарын 04-ндхөдөөороннутгийнардиргэдэдсоёл, урлагаарүйлчлэхзорилтындагууБоржигинчуулга 4-рбагийниргэдэдүйлажиллагаагаатанилцуулжтоглолт, шоуаргахэмжээгзохионбайгууллаа.
 • ХүүхэдгэрбүлхөгжлийнхэлтсийнойнаргахэмжээнийтоглолтыгБоржигинчуулгынуранбүтээлчидболонсургуулийнсурагчидынхамтрасантоглолтыгнайруулагчТ.Батсэрээтэрнайрууланконцертынтанхимдтоглонардиргэдийнхүртээлболголоо.
 • 10-рсарын 14-ндХоёрбайгууллагынхамтынажиллагааныхүрээндБоржигинтүмнийдуулал-3” тоглолтыгТөваймгийнМонголтуургатантеатртцагуудаас 2 удаатогложардиргэдийнхүртээлболгонБоржигинөвсоёлоосурталчилантаниуллааТустоглолтыгдавхардсантоогоор 500 гаруйхүнүзэжсонирхов. ДээрхитоглолтуудБоржигинуртындуу, моринхуур , хөөмэйнномеруудтүлхүүоролцсоноорооонцлогюм .
  • тэтгэмжурамшуулалынзардлаас 18 õ¿íä 3700000 төгрөгийн áóöàëòã¿é òóñëàìæ
  • Тусчуулгын 9 ахмададсаршинийнбаярыгтохиолдууланнийт 450000 төгрөгийнтусламж
  • óð ÷àäâàðûí íýìýãäëèéã 87 ãàðóé ажилтанд ¿íäñýí öàëèíãèéí 25 хувиар îëãîñîí
  •  6 ажилтандажилхавсрангүйцэтгэсэнийнэмэгдлийг 25 хувиаролголоо.
  • мэргэжлээдээшлүүлэхэдньдэмжлэгүзүүлэхзорилгоор 4 àæèëòàíä суралцажбуйхугацааныцалинхөлсийг  á¿òнээр îëãîâ.
  • Îëîí óëñ, á¿ñ íóòãèéí óðàëäààí òýìöýýíд àìæèëòòàé îðîëöñîí, ажлынамжилтгаргасан 20 óðàí á¿òýýë÷, ажилчдыг ¿íäñýí öàëèíãèéí 50-100% -èàð øàãíàæ óðàìøóóëлаа.
  • Àæилчдыггýíýòèéí îñоëûí  áîëîí Õ×ÒÀ-ûí äààòãàëä õàìðóóëàõ /àæèë÷äûí 50%-íü äààòãàëä õàìðàãäñàí/
  • Бүхажилчдыгэрүүлмэндийнурьдчилсанүзлэг, оншилгоондхамруулахаарболов.
  • Àëáàí õààã÷äèéí àæèëäàà èðæ î÷èõ óíàà áîëîí õîîëíû ìºíãèéã 1 ñàðаасэхлэннэмжолгов. /õîîë ºäðèéí 3000, óíàà ºäðèéí 2000 òºãðºã/
  • Уранбүтээлчдийнбиебялдарыгхөгжүүлэх, эрүүлжүүлэх, чөлөөтцагийгзөвболовсонөнгөрөөхзорилгоор 10 уранбүтээлчдийгусанбассейны 1 сарынсургалтандхамрууллаа.
  • Соёлурлагийнажилтныбаярыгтохиолдууланажилчдынажлынүрдүнгүнэлэн 13  уранбүтээлч, ажилтанддотооджурамдзаасныдагууүндсэнцалингийн 50-100%-иаршагнажурамшууллаа.
  • Шинэчлэгдсэнхуультогтоомжийндагууажилчдынхуулийнмэдлэгийгдээшлүүлэхзорилгоордотоодсургалтыгзохионбайгууланажиллаа
  • тусбүр 100000 төгрөгийн ñàíõ¿¿ãèéí äýìæëýã үзүүлэхзэрэгүйлажиллагааã õèéæ àæèëëàà.

       

2

6

Ажилчдыннийгмийнасуудлыгшийдвэрлэхталаархийсэнажил, үрдүн

Уранбүтээлч, ажилчдыннийгмийнбаталгаахөтөлбөрийгхэрэгжүүлэн àæèëëàæ áàéãàà áºãººä  дотооджурамдзаасныдагуу 11 сарын áàéäëààð

2

7

Байгууллагынорчин, хангамж, үйлчилгээ

11 сарынбайдлаар  Боржигин 2015 наадмынтайззасахадгэрэлтүүлэгийнтоногтөхөөрөмжийгшинэчилсэн. Боржигинморинхуур 99 ширхэгийгбайгууллагындансандхүлээнавсан. Үйлажиллагаанычиглэлдньзохицуулан  стандартындагуутоногтөхөөрөмж, хувцастехникхэрэгслээр  хангажажилласан.Цахилгаанымонтажыгшинэчилсэн.

2

8

Байгууллагынсанхүүгийнчадавхи

10 сарын 31-ныбайдлаар    орлогынтөлөвлөгөөнийбиелэлт 48 % тайявагдажбайна.Тухайнхугацаанд  2000,0 төгрөгнийөртөлбөртэйбайна.10 сарын 31- ныбайдлаарОНХС-аастусчуулганьбарилгындоторихзасварынматериал, ажлынхөлс, зрителийнсандалыгшинэчилүүлсэн, ЗасагдаргыннэрэмжитАрдынурлагийнихнаадмыгсанхүүжүүлэх, мөнБоржигинморинхуурыг  50  ширхэгийгшинээрхудалданавчөгсөн.

2

9

Үндэснийхөтөлбөр, төслүүдийнхэрэгжилт, үрдүн

Моринхуур, уртындууүндэснийхөтөлбөр

1-рзорилтынхүрээнд: Боржигинуртындуугүндсэнаядангаарньөвлөн, хадгаланхамгаалжхүүхэдзалуучуудадөвлүүлэнсургажбайна. БоржигинчуулгынМоринхуурч, хөөмэйчБ.Мөнхжаргалнь UBS телевизээсзохионявуулсан ХөхөөнамжилОлонулсынморинхуурынуралдаандБоржигинморинхуураароролцсон

2-рзорилтынхүрээнд:БоржигинуртындуунысудалгаахийснийүндсэндээрДорноговьаймгийнАйрагсумынардынавъяастанБаасандоржоосборжигинуртындууболохБогдынӨндөруртындуугБоржигинчуулгынуртындуучдадзаажсургалаа. “БогдынӨндөруртындууньБоржигиннайр, наадмыгэхлүүлдэгхүндэтгэлийндууюм. Аймагороннутгийнхаабаярнаадам, хүндэтгэлийнтоглолтболонгадаад, дотоодынзочидтөлөөлөгчнартБоржигинөвсоёлоосурталчилах, олонтүмнийхүртээлболгохоорБогдынөндөрдуугаарэхлүүлжбайна.

Үрдүн:ХөдөөороннутгийнөвтээгчнартайуулзажБоржигинөвсоёлыгсудлаж, өвлөнавахадсанхүүгийнасуудалхүндрэлтэйбайна. Мөнхүүхэдзалуучуудындундөвтээгчнарыгуринсургалтзохионявуулахадбайр, хоолоорхангахасуудлыганхаарчүзэххэрэгтэй. Боржигинуртындуу, моринхуураасурсанаарөөрийнуранбүтээлболончуулгынурынсанднэмэгдэноржбайна

Монголынбийбиелгээүндэснийхөтөлбөр:

 1-рзорилтынхүрээнд:Байгууллагынтөлөвлөгөөтуранбүтээлболонзахиалгаттоглолтондтогтмолязгуурурлагийгүзэгчдэдхүргэжбайна. ҮүнээсдурьдвалМорьтонМонгол, Алтайнмагтаал, Чингисийнхаанымагтаалзэрэгбүтээлүүдэдбийбиелгээгдэглэноруулжбайна.

 2-рзорилтынхүрээнд:БНХАУ-ынФоанжоүхотодзохионявагдажбайгааАзийнУрлагийн 14-рихнаадамдАзийн 30 гаруйулсорнынийт 350 гаруйуранбүтээлчидоролцсоноосМонголулсаатөлөөлөнДууБүжгийнБоржигинчуулгынГоцлолбүжигчин, МУСТАО.Цэрэнжаргал, БүжигчинБ.Цэрэнсодном, Г.Оюун-эрдэнэ, С.Урансайханнарүндэснийөвсоёлболохбиебиелгээ, монголбүжгийнгайхамшигийгхүрэлцэнирсэнүзэгчидболонхүндэтзочид, төлөөлөгчнартсурталчиланамжилттайоролцлоо

3-рзорилтынхүрээнд:ЧуулгынбүжигчидДөрвөнойрд”, “Багаястан”-уудынбиебиелгээгөвлүүлэнуламжлуулахзорилгындагуу  сурагчидөөрсдийнурынсангаабаяжуулсаарбайна

Үрдүн:Хамраххүрээөргөнболжсурагчдынтоонэмэгдсэн. Цаашидажиллахадсурагчдадболомжтойболсон. Дугуйланхичээллүүлэхэдзориулалтынбайрбайхгүй. Суралцсансурагчдыгсуралцахнөхцөлбололцоогоорхангах. Тэдгээрийндундуралдаантэмцээнзохионбайгуулахадболонуралдааноролцоход  санхүүгийндэмжлэгшаардлагатайбайна.

Хөөмэйүндэснийхөтөлбөр

1-рзорилтынхүрээнд:СУИС-ийнхөөмэйнбагшЛ.Одсүрэнбагшийнзаажсургасанхөөмийлөхаргабарил, үндсэнонолуудыгөдөрбүрийндасгалсургуулилтандаатогтмолхэрэглэхээсгаднатоглолтболонаргахэмжээндсурсанзүйлээүзэгчдийнхүртээлболгожурынсангаабаяжуулсаарбайна

2-рзорилтынхүрээнд:Байгууллагынтөлөвлөгөөтуранбүтээлболонзахиалгаттоглолтондтогтмолязгуурурлагийгүзэгчдэдхүргэжбайна. ҮүнээсдурьдвалМорьтонМонгол, Алтайнмагтаал, Чингисийнхаанымагтаалзэргийгтогложбайна. БоржигинчуулгындэргэдэхХөхтолботонхамтлаг 09-рсарын 12-16-ныхоорондУлаанбаатархотноозохионбайгуулагдсан  Хубилайсэцэн  хаанмэндэлсний 800 жил , ОлонулсынХөөмэйнбаярторолцожаймагболонБоржигинчуулгаасурталчилантаниуллаа

3-рзорилтынхүрээнд:БНХАУ-ынФоанжоүхотодзохионявагдажбайгааАзийнУрлагийн 14-рихнаадамдАзийн 30 гаруйулсорнынийт 350 гаруйуранбүтээлчидоролцсоноосМонголулсаатөлөөлөнДууБүжгийнБоржигинчуулгынязгуурурлагийнХөхтолботонхамтлаг, УртындуучинШ.Энхбаяр, Н.Гантөгснарүндэснийөвсоёлболохязгуурурлаг, уртындуугхүрэлцэнирсэнүзэгчидболонхүндэтзочид, төлөөлөгчнартөөрсдийнтоглолтооамжилттайтоглосон.

Үрдүн:Өөрсдийнсурчмэдсэнзүйлээдугуйланхичээллүүлэнхүүхэдзалуучуудадзаажсургах, сургалтявуулахадөөрийнгэсэнбайраархангаххэрэгтэйбайна

2

10

Мэдээллийндотоодсүлжээ, удирдлагамэдээллийнсангийнбүрдэлт, вебүйлчилгээ

      Боржигинчуулгын 6 өрөөнднийт 10 компьютеражиллажбайгаабөгөөдбүгддотоодсүлжээндхолбогдожфайлдамжууланашиглажбайна. www.borjiginchuulga.gs.gov.mnвэбсайттухайбүрмэдээлэлболонзагвардизайнааршинэчлэгдэжбайгаабөгөөдвэбсайтардиргэдэдхүрэхүйлчилгээчанартайявагдажбайна.

2

11

Уранбүтээл, фонд, үзмэрийнхадгалалтхамгаалалт

      Соёлынөвийгхамгаалах, уранбүтээлийнфондыгнэмэгдүүлэх, хосгүйүнэтбаримт /нот, партитур, CD, DVD/-ийгхадгалжхамгаалахзорилгоорнотпартитурынхавтасыгшинэчилжтусбүрхавтаслахсэргээнзасах, архивынбаримтматериалыгсэлбэнзасварлахкодлох, архивынгэрчилгээшинээрхийхажилхийгдэжбайна

2

Нийтоноо

22

   100%

ÕßÍÀÑÀÍ: ÇÀÕÈÐÀË                       Ö. ѯÕÁÀÀÒÀÐ

ТАНД ЗОРИУЛСАН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

kart

СОЁЛ УРЛАГ - ШИНЭ ЗУУН ТББ

soyl urlag shine zuun

ХОЛБОО БАРИХ

       

 kart copy 

70543461, 99549045

Өнөөдөр0
Өчигдөр8
Энэ 7 хоногт18
Энэ сард122
Нийт10182

Kubik-Rubik Joomla! Extensions
Та энд байна: ЭХЛЭЛ ИЛ ТОД БАЙДАЛ Үйл ажиллагааны БОРЖИГИН ЧУУЛГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ҮНЭЛЭХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ