ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 143-Р ТОГТООЛЫН ХЭРЭГЖИЛТ

:                                                                   ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 143-Р ТОГТООЛЫН ХЭРЭГЖИЛТ

                                                                       Байгууллагын Ил тод байдлын үнэлгээ                                                    2015.11.15

Шалгуур үзүүлэлт

Арга хэмжээ

Гарах үр дүн

Байгууллагын ил тод байдал

1

Зорилт-1: Шилэн дансны хуулийг хэрэгжүүлж, байгууллагын санхүүгийн тайланг үнэн зөв гаргах,ил нээлттэй тавих

Арга хэмжээ-1-1: Байгууллагын 2015 онд батлагдаж ирсэн төсөв санхүүгийн задаргааг гарган тайлбарлаж, зарцуулалтын явцад хяналт тавих боломжийг нээж, тайланг шилэн дансны нэгдсэн сүлжээнд байрлуулж хэвшинэ

   

.                                      

Шилэн дансны хуулийг хэрэгжүүлэн вэбсайт болон ил  тодын самбарт байршуулан ажиллаж байна

Байгууллагын үйл ажиллагаа нээлттэй, ил тод болнî.

  

Зорилт-2: Төсөв хэлэлцэх,төлөвлөгөөний гүйцэтгэл, тайлагнах үйл ажиллагааг хамт олонд нээлттэй байлгах

Арга хэмжээ-1-2:Шийдвэр тэмдэглэлийг архивын нэгж болгох

                                        

Тухайн жилийн төсөв, жилийн төлөвлөгөө, төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг хамт олонд танилцуулан, хэлэлцэж санал аван ажиллаж байна.

Зорилт-3: Хүнд сурталгүй, чирэгдэлгүй, соёлтой үйлчилгээгээр хангана

Арга хэмжээ-1-3: Чанартай боловсон үйлчилгээг үзэгч олонд хүргэх

  Байгууллагын төлөвлөгөөт уран бүтээл болон гадны тоглолт, хурал зөвөлгөөн, тэмцээн уралдааны үеэр үзэгчдийн тав тухтай байдлыг хангах үүднээс цэвэрлэгээ үйлчилгээг тогтмол хийлгэж, шаардлагатай зүйлсээр хангаж, боловсон соёлтой үйлчилгээ үзүүлэн ажиллаж байна.

Төсвийн хөрөнгийн төлөвлөлт, зарцуулалтын ил тод байдлыг хангах талаар

3

Зорилт-1: Төсвийг төлөвлөх бүрдүүлэх, хувиарлах, тайлагнах үйл ажиллагаанд хамт олны оролцоог хангах

Арга хэмжээ-1-1: Төсвийн хууль тогтоомж журам дүрмийн хүрээнд ажиллах

Тухайн жилийн төсөв, жилийн төлөвлөгөө, төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг хамт олонд танилцуулан, хэлэлцэж санал аван ажиллаж байна.

Төсөв санхүүгийн ил тод байдал хангагдана

Зорилт-2:Төсвийн гүйцэтгэл зарцуулалт нь батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжиж байгаа эсэхэд хамт олон хяналт тавих боломжоор хангах

Арга хэмжээ-1-2:Дотоод хяналт шалгалтын ажлын хэсэг байгуулан ажиллах

  Тухайн жилийн төсвийн гүйцэтгэл, зарцуулалтыг сар, улирал бүр хамт олонд тайлагнан ажилладаг

4. Байгууллагын эд хөрөнгийг зохистой ашиглах талаар

4

Зорилт-1: Тооллогын комиссын мэдээ тайлан, үр дүнг хамт олонд мэдээллэн хариуцлагыг өндөржүүлж байх

Арга хэмжээ-1-1: Комиссыг төлөвлөгөөг батлах

Байгууллагын эд хөрөнгийн тооллогыг хагас жилээр хийж үр дүнг хамт олонд танилцуулсан.

Бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал хангагдан ажиллаж байна.

Зорилт-2: Эд хөрөнгийн зохистой нөөцийг бүрдүүлэн ашиглалтанд хяналт тавьж, зөрчлийг арилгуулах

Арга хэмжээ-1-2: Комиссын хүсэлт, шаардлагыг ханган биелүүлэх

Хагас жилийн тооллогын дагуу Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл хуралдаж зөрчлийг арилгуулсан.

 

5. Байгууллагын хүний нөөцийн чадвахийг бэхжүүлэх талаар

 

Зорилт-1: Хүний нөөцийн судалгааг гарган, байгууллагын хэрэгцээг тодорхойлж байх ажлыг хяналтдаа байлгах

Арга хэмжээ-1-1: Төрийн албан хаагчийн бүртгэл тайланг цаг хугацаанд гаргах

Хүний нөөцийн судалгааг гарган  нэн шаардлагатай байгаа уран бүтээлч мэргэжлийн багш нарын ажлын байрны зарыг вэб сайтад байршуулах, соёл, урлагийн сургалтын байгууллагатай хамтран сургалтанд хамруулах, туршлага солилцох, томоохон уран бүтээлүүд дээр гаднаас мэргэжлийн уран бүтээлч багш нарыг гэрээгээр авч ажилуулах, мэргэжлийн боловсон хүчнийг бэлтгэх, сонгон шалгаруулах ажлуудыг хийж байна .

   Сул байгаа уран бүтээлчийн орон тоонд зайлшгүй мэргэжлийн сургууль төгссөн, авъяас чадвартай залуусыг сонгох хэрэгцээ шаардлага байдаг энэ оны байдлаар мэргэжлийн уран бүтээлчид дутагдалтай байгаа учир томоохон уран бүтээл, тэмдэглэлт ойн баярын тоглолтонд гэрээгээр 12 уран бүтээлчийг авч ажилуулаад байна. 

Мөн 2015 онд ХБК-ын төгсөх курсын оюутнууд, багш, эцэг эхчүүдтэй уулзалт ярилцлагыг зохион байгуулж чуулгад нэн шаардлагатай байгаа мэргэжлийн бүжигчин, дуучнаар хангах ажлыг амжилттай зохион байгуулан, шалгаруулан үндсэн ажилтанаар авах ажлыг эхлүүлээд байна.          Цаашид ХБК, СУИС-ын төгсөлтийн оюутнуудыг дадлага хийлгэх, сул байгаа орон тоон дээр шалгаруулан авах “Ур чадварын шалгалт”-ийг жил бүр авч хэвшүүлэх бөгөөд шалгаруулалтыг нээлттэй зарлаж чадварлаг уран бүтээлчдийг ажлын байраар хангах зорилготой ажиллаж байна. Жил бүрийн эхэнд төрийн албан хаагчдын бүртгэл, хөдөлгөөн, тайлан мэдээг хуваарийн дагуу гаргаж ажилладаг

     

  Орон тооны өөрчлөлт                  Шилжилт хөдөлгөөн

                Насны түвшин                      Боловсролын түвшин

                          Төгссөн сургууль

Хүний нөөцийн ил толд байдал хангагдана

Зорилт-2: Чуулгын хэрэгцээ хангах онцгой мэргэжлээр ажиллах хүний нөөцийг бүрдүүлэн  ур чадварыг байнга өсгөх арга хэмжээ авах

Арга хэмжээ-1-2: Сургалтын байгууллагатай хамтран ажиллах

Говьсүмбэр аймгийн ЗДТГазарт “Төрийн албан хаагчдын  үйл ажиллагаа, үр дүнг урамшуулах”  Аймгийн дэд хөтөлбөрийн стратегийн 2-р зорилтын  хүрээнд ОХУ-ын Буриад Улсын Дорнод Сибирийн Соёл Урлагийн АкаäемидБоржигин чуулгын 2 уран бүтээлчийг найруулагч, хөгжмийн удирдаач мэргэжлээр боловсон хүчин бэлтгэх хүсэлтээ гаргасан. Мөн СУИС-аас 2016-2017онд ОХУ-д мэргэжил дээшлүүлэх 4 уран бүтээлч,ажилчдын судалгааг хүргүүлж ажиллаа.

Мэргэжлийн урлагийн байгууллагын жишиг шаардлагад нийцсэн ур чадвартай, мэргэшсэн боловсон хүчнийг бүрдүүлэх, тэдний ажиллах орчин, нийгмийн баталгааг хангах, мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх үүднээс байгууллага дээр 2013-2017 îí õ¿ðòýëõ õóãàöààíû 3 хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

     Уран бүтээлч, ажилчдын сургалт хөтөлбөр”.

            Хөтөлбөрийн хүрээнд жилээр сургалтын төлөвлөгөө гарган уран бүтээлчдийн дунд мэргэжлийн сургалт, нийт ажиллагсдын дунд хууль эрх зүйн болон бусад холбогдох сургалтуудыг зохион байгуулан хэрэгжүүлýí àæèëëàæ áàéíà.

  • Òóñ ÷óóëãûí ñ¿ëæýýíèé èíæåíåðыг ìýðãýæèë äýýøë¿¿ëýõ 14 õîíîãèéí ñóðãàëò
  •  ÕÁÊ-òîé õàìòðàí 9 óðàí á¿òýýë÷èéã ìýðãýæèë äýýøë¿¿ëýõ түр ñóðãàëò
  •  СУИС-аас зохион байгуулсан “Театрын менежмент, тайзны шинэ технологи” сургалтанд тус чуулгын Дууны найруулагч, гэрэлтүүлэгч  нар хамрагдлаа.
  • Уран бүтээлчдийн ур чадварыг дээшлүүлэх  зорилгоор  найруулагч Т.Батсэрээтэр, Э.Ганхуяг нар драмын сургалт, хөгжмийн онолын сургалтыг хөгжмийн багш Д. Нацагдорж нар явууллаа
  • Цагдаагийн хэлтэс, Нийгмийн даатгалын байгууллагтай хамтран шинэчлэгдсэн хуулийн талаарх сургалт
  • Хөгжимчдийн ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор ОХУ-ын Улан-Үдэ хотын Дорнод Сибирийн Соёл,  Урлагийн их сургуулийн хөгжимчин Н. Нямхүү 7 хоногийн сургалт явууллаа.
  • Óäèðäëàãûí àæèë÷äûí ìýðãýæèë óð ÷àäâàðûã íýìýãä¿¿ëýõ òýäíèéã ìýðãýø¿¿ëýõ ìåíåæìåíò óäèðäëàãûã ñàéæðóóëàõ ¿¿äíýýñ ñóðãàëò àðãà õýìæýýíä òîãòìîë õàìðóóëàõààð òºëºâëºí àæèëëàæ áàéãàà áºãººä ìàðêåòèíãèéí ìåíåæåð Ö. Õèøèãäýëãýð íü ОХУ-ын Буриад улсын Улаан-Үүд хотод зохион байгуулагдсан “Соёлын менежмент, бүтээлч үйлдвэрлэл” сургалтанд хамрагдаад ирлээ.
  • Мөн 2015 онд  ХБК-ын төгсөх курсын оюутнууд, багш, эцэг эхчүүдтэй уулзалт ярилцлагыг зохион байгуулсаны үндсэн дээр чуулгад нэн шаардлагатай байгаа мэргэжлийн бүжигчин, дуучнаар хангах ажлыг амжилттай зохион байгуулан шалгаруулан үндсэн ажилтанаар авах ажлыг эхлүүлээд байна.
         

ТАЙЛÀГНАСАН:  ЗАХИРГААНЫ АЛБА

      

ТАНД ЗОРИУЛСАН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

kart

СОЁЛ УРЛАГ - ШИНЭ ЗУУН ТББ

soyl urlag shine zuun

ХОЛБОО БАРИХ

       

 kart copy 

70543461, 99549045

Өнөөдөр7
Өчигдөр10
Энэ 7 хоногт17
Энэ сард121
Нийт10181

Kubik-Rubik Joomla! Extensions
Та энд байна: ЭХЛЭЛ ИЛ ТОД БАЙДАЛ Үйл ажиллагааны Байгууллагын Ил тод байдлын үнэлгээ