Боржигин чуулгын 2015 оны 9 сарын мэдээ

Санхүү, эдийн засгийн сайдын  2003 оны                                                                                                                                              49 тоот тушаалаар батлав.

   

                        Улсын тайлан маягт ТГ 4

   

Сар бүрийн эцсийн өдрөөр тасалбар болгож төсвийн захирагч нар дараа сарын 02 ны  дотор харилцагч төрийн санд хүргүүлнэ,

ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ

МӨР

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ГҮЙЦЭТГЭЛ

ЗӨРҮҮ

1

2

3

4=2-3

Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл

1

     

НИЙТ ЗАРЛАГА

2=3+8+9

382206900

147242505

36562100

1.1 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил

3=4+…+7

36562100

0

224665990

Үндсэн цалин

4

332392400

107726410

0

Гэрээт ажлын цалин

5

   

0

Унаа хоолны Хөнгөлөлт

6

   

0

Урамшуулал

7

   

382664

1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

8

36562100

36179436

6962690

1.3 Бараа үйлчилгээний болон бусад зардал

9=10+15+22+26+30+33+49+57+59+62+64

26902300

19939610

3335715

           Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал

10=11+…+14

22912200

19576485

748310

Гэрэл, цахилгаан

11

2216800

1468490

2528815

Түлш, халаалт

12

21857800

19328985

806900

Цэвэр, бохир ус

13

1054400

247500

0

Байрны түрээс

14

   

597200

          Хангамж,  бараа материалын зардал

15=16+…+21

4746200

4149000

-462000

Бичиг хэрэг

16

407200

869200

1013400

Тээвэр, шатахуун

17

4533400

3520000

-416200

Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр

18

212800

629000

0

Ном, хэвлэл

19

   

0

Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс

20

     

Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал

21

   

0

           Нормативт зардал

22=23+24+25

0

0

0

Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл

23

391000

391000

0

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл

24

   

0

Хоол хүнс

25

   

320000

         Эд хогшил, урсгал засварын зардал

26=27+28+29

516300

196300

0

Багаж, техник, хэрэгсэл

27

   

0

Тавилга

28

   

193243

Урсгал засвар

29

7355900

7162657

320000

         Томилолт зочны зардал

30=31+32

516300

196300

5576600

Дотоод албан томилолт

31

13854300

8277700

0

Гадаад албан томилолт

32

   

320000

         Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж

33=34+…+48

516300

196300

1099780

Уран бүтээл хийлгэх

34

10033000

8933220

0

Төлбөр хураамж болон бусад зардал

35

   

0

Холбооны суваг ашигласны хөлс

36

   

0

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардал

37

   

0

Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх

38

   

0

Мал эмнэлэгийн үйлчилгээ

39

   

0

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил

40

   

0

Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ

41

   

0

Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ

42

   

0

Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох

43

100000

100000

80000

Даатгалын үйлчилгээ

44

80000

 

15000

Тээврийн хэрэгслийн татвар

 

80000

65000

0

Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо

45

16300

16300

0

Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал

46

180000

180000

0

Газрын төлбөр

47

   

160000

Улсын мэдээлэлийн маягт бэлтгэх

48

160000

 

0

       Бараа үйлчилгээний бусад зардал

49=50+…+56

   

0

Төсвийн урамшуулал

50

   

0

Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх

51

   

0

Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн

52

   

0

Орон нутгийн нөөц хөрөнгө

53

   

0

Засгийн газрын нөөц хөрөнгө

54

   

0

Урьд оны өр

55

   

0

Төвлөрсөн арга хэмжээ

56

   

0

      Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг

57=58

   

0

УИХ, ИТХ-д суудалтай намдуудад олгох санхүүгийн дэмжлэг

58

   

1545200

     Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг

59=60+61

10583900

9038700

0

Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны хөнгөлөлт

60

   

1545200

Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал

61

10583900

9038700

0

      Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг

62=63

   

0

Хэлмэгдэгсэд тэдний ар гэрт олгох тэтгэмж

63

   

0

    Тоног төхөөрөмж

64=65

   

0

Техник хэрэгсэл, багаж тоног төхөөрөмж

65

   

0

    Жижиг мөнгөн сан

66

   

19396600

ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР

67=68+…+73

442071300

422674700

0

 Автозамын сангаас санхүүжих

68

   

19396600

 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих

69

29655000

10258400

0

 Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих

70

   

0

 Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих

71

412416300

412416300

0

 Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангийн эх үүсвэрээс санхүүжих

72

   

0

 Төсвөөс санхүүжих

73

   

198402295

     Мөнгөн хөрөнгийн 20.. оны ..-р сарын ..-ний үлдэгдэл

74=1+67+2

345644800

147242505

0

Авлагын эцсийн үлдэгдэл

75

   

0

Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл

76

   

0

Байгууллагын тоо

77

1

1

2

Ажиллагсад бүгд

78

57

55

0

Удирдах ажилтан

79

1

1

2

Гүйцэтгэх ажилтан

80

47

45

0

Үйлчлэх ажилтан

81

9

9

0

Тайлбар: Эдийн засгийн ангилал нэмэх бол Сангийн сайдын 2014оны 01 сарын 10 өдрийн №5 тушаалын дагуу тухайн бүлэгт хамруулан бичнэ

ТАНД ЗОРИУЛСАН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

kart

СОЁЛ УРЛАГ - ШИНЭ ЗУУН ТББ

soyl urlag shine zuun

ХОЛБОО БАРИХ

       

 kart copy 

70543461, 99549045

Өнөөдөр0
Өчигдөр8
Энэ 7 хоногт18
Энэ сард122
Нийт10182

Kubik-Rubik Joomla! Extensions