Боржигин чуулгын 2015 оны 5 сарын мэдээ

Санхїї, эдийн засгийн сайдын  2003 оны                                                                                                                                              49 тоот тушаалаар батлав.                             Улсын тайлан маягт ТГ 4 
    Сар бїрийн эцсийн єдрєєр тасалбар болгож тєсвийн захирагч нар дараа сарын 02 ны  дотор харилцагч төрийн санд хүргүүлнэ, 
 Боржигин чуулгын  2015 оны  05 сарын мэдээ
ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ МӨР ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГҮЙЦЭТГЭЛ ЗӨРҮҮ
1 2 3 4=2-3
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 1      
НИЙТ ЗАРЛАГА 2=3+8+9 256585200 245028841 11556359
1.1 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 3=4+…+7 181381200 180913081 468119
Үндсэн цалин 4 181381200 180913081 468119
Гэрээт ажлын цалин 5     0
Унаа хоолны Хөнгөлөлт 6     0
Урамшуулал 7     0
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 8 19951000 19945881 5119
1.3 Бараа үйлчилгээний болон бусад зардал 9=10+15+22+26+30+33+49+57+59+62+64 55253000 44169879 11083121
           Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 10=11+…+14 23498300 20314114 3184186
Гэрэл, цахилгаан 11 1385500 885129 500371
Түлш, халаалт 12 21453800 19328985 2124815
Цэвэр, бохир ус 13 659000 100000 559000
Байрны түрээс 14     0
          Хангамж,  бараа материалын зардал 15=16+…+21 4951500 2398200 2553300
Бичиг хэрэг 16 285100 509200 -224100
Тээвэр, шатахуун 17 4533400 1260000 3273400
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 18 133000 629000 -496000
Ном, хэвлэл 19     0
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 20     0
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал 21     0
           Нормативт зардал 22=23+24+25 391000 391000 0
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 23 391000 391000 0
Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 24     0
Хоол хүнс 25     0
         Эд хогшил, урсгал засварын зардал 26=27+28+29 2025500 1996350 29150
Багаж, техник, хэрэгсэл 27     0
Тавилга 28     0
Урсгал засвар 29 2025500 1996350 29150
         Томилолт зочны зардал 30=31+32 7206000 3167000 4039000
Дотоод албан томилолт 31 7206000 3167000 4039000
Гадаад албан томилолт 32     0
         Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж 33=34+…+48 8384200 8014515 369685
Уран бүтээл хийлгэх 34 7767900 7653215 114685
Төлбөр хураамж болон бусад зардал 35     0
Холбооны суваг ашигласны хөлс 36     0
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардал 37     0
Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх 38     0
Мал эмнэлэгийн үйлчилгээ 39     0
Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил 40     0
Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ 41     0
Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 42     0
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 43 100000 100000 0
Даатгалын үйлчилгээ 44 80000   80000
Тээврийн хэрэгслийн татвар   80000 65000 15000
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо 45 16300 16300 0
Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал 46 180000 180000 0
Газрын төлбөр 47     0
Улсын мэдээлэлийн маягт бэлтгэх 48 160000   160000
       Бараа үйлчилгээний бусад зардал 49=50+…+56     0
Төсвийн урамшуулал 50     0
Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 51     0
Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн 52     0
Орон нутгийн нөөц хөрөнгө 53     0
Засгийн газрын нөөц хөрөнгө 54     0
Урьд оны өр 55     0
Төвлөрсөн арга хэмжээ 56     0
      Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг 57=58     0
УИХ, ИТХ-д суудалтай намдуудад олгох санхүүгийн дэмжлэг 58     0
     Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 59=60+61 8796500 7888700 907800
Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны хөнгөлөлт 60     0
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал 61 8796500 7888700 907800
      Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг 62=63     0
Хэлмэгдэгсэд тэдний ар гэрт олгох тэтгэмж 63     0
    Тоног төхөөрөмж 64=65     0
Техник хэрэгсэл, багаж тоног төхөөрөмж 65     0
    Жижиг мөнгөн сан 66     0
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 67=68+…+73 256585200 249440500 7144700
 Автозамын сангаас санхүүжих 68     0
 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 69 16475000 9330400 7144600
 Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 70     0
 Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 71 240110200 240110100 100
 Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангийн эх үүсвэрээс санхүүжих 72     0
 Төсвөөс санхүүжих 73     0
     Мөнгөн хөрөнгийн 20.. оны ..-р сарын ..-ний үлдэгдэл 74=1+67+2 0 4411659 -4411659
Авлагын эцсийн үлдэгдэл 75     0
Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл 76   6172605 -6172605
Байгууллагын тоо 77 1 1 0
Ажиллагсад бүгд 78 57 55 2
Удирдах ажилтан 79 1 1 0
Гүйцэтгэх ажилтан 80 47 45 2
Үйлчлэх ажилтан 81 9 9 0
Тайлбар: Эдийн засгийн ангилал нэмэх бол Сангийн сайдын 2014оны 01 сарын 10 өдрийн №5 тушаалын дагуу тухайн бүлэгт хамруулан бичнэ
         
Дарга:___________________/Ц.Сүхбаатар/ Хянаж хүлээн авсан мэргэжилтэн
/Тамга/   ................................
Нягтлан бодогч: ____________/Д.Мөнхцэцэг /        
         
…..он ....сар...өдөр   ..... он….сар….өдөр

ТАНД ЗОРИУЛСАН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

kart

СОЁЛ УРЛАГ - ШИНЭ ЗУУН ТББ

soyl urlag shine zuun

ХОЛБОО БАРИХ

       

 kart copy 

70543461, 99549045

Өнөөдөр0
Өчигдөр8
Энэ 7 хоногт18
Энэ сард122
Нийт10182

Kubik-Rubik Joomla! Extensions