Боржигин чуулгын 2015 оны 4 сарын мэдээ

Санхїї, эдийн засгийн сайдын  2003 оны                                                                                                                                              49 тоот тушаалаар батлав.                             Улсын тайлан маягт ТГ 4 
    Сар бїрийн эцсийн єдрєєр тасалбар болгож тєсвийн захирагч нар дараа сарын 02 ны  дотор харилцагч төрийн санд хүргүүлнэ, 
 Боржигин чуулгын  2015 оны  04 сарын мэдээ
ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ МӨР ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГҮЙЦЭТГЭЛ ЗӨРҮҮ
1 2 3 4=2-3
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 1      
НИЙТ ЗАРЛАГА 2=3+8+9 208081000 186890900 21190100
1.1 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 3=4+…+7 143628400 139384108 4244292
Үндсэн цалин 4 143628400 139384108 4244292
Гэрээт ажлын цалин 5     0
Унаа хоолны Хөнгөлөлт 6     0
Урамшуулал 7     0
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 8 15798200 15275881 522319
1.3 Бараа үйлчилгээний болон бусад зардал 9=10+15+22+26+30+33+49+57+59+62+64 48654400 32230911 16423489
           Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 10=11+…+14 21644600 15383446 6261154
Гэрэл, цахилгаан 11 1108400 725446 382954
Түлш, халаалт 12 20009000 14658000 5351000
Цэвэр, бохир ус 13 527200   527200
Байрны түрээс 14     0
          Хангамж,  бараа материалын зардал 15=16+…+21 3997400 1788200 2209200
Бичиг хэрэг 16 244400 509200 -264800
Тээвэр, шатахуун 17 3646600 760000 2886600
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 18 106400 519000 -412600
Ном, хэвлэл 19     0
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 20     0
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал 21     0
           Нормативт зардал 22=23+24+25 391000 391000 0
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 23 391000 391000 0
Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 24     0
Хоол хүнс 25     0
         Эд хогшил, урсгал засварын зардал 26=27+28+29 1687900 1140350 547550
Багаж, техник, хэрэгсэл 27     0
Тавилга 28     0
Урсгал засвар 29 1687900 1140350 547550
         Томилолт зочны зардал 30=31+32 5876700 1590000 4286700
Дотоод албан томилолт 31 5876700 1590000 4286700
Гадаад албан томилолт 32     0
         Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж 33=34+…+48 6749500 4399215 2350285
Уран бүтээл хийлгэх 34 6133200 4399215 1733985
Төлбөр хураамж болон бусад зардал 35     0
Холбооны суваг ашигласны хөлс 36     0
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардал 37     0
Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх 38     0
Мал эмнэлэгийн үйлчилгээ 39     0
Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил 40     0
Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ 41     0
Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 42     0
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 43 100000   100000
Даатгалын үйлчилгээ 44 80000   80000
Тээврийн хэрэгслийн татвар   80000   80000
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо 45 16300   16300
Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал 46 180000   180000
Газрын төлбөр 47     0
Улсын мэдээлэлийн маягт бэлтгэх 48 160000   160000
       Бараа үйлчилгээний бусад зардал 49=50+…+56     0
Төсвийн урамшуулал 50     0
Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 51     0
Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн 52     0
Орон нутгийн нөөц хөрөнгө 53     0
Засгийн газрын нөөц хөрөнгө 54     0
Урьд оны өр 55     0
Төвлөрсөн арга хэмжээ 56     0
      Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг 57=58     0
УИХ, ИТХ-д суудалтай намдуудад олгох санхүүгийн дэмжлэг 58     0
     Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 59=60+61 8307300 7538700 768600
Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны хөнгөлөлт 60     0
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал 61 8307300 7538700 768600
      Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг 62=63     0
Хэлмэгдэгсэд тэдний ар гэрт олгох тэтгэмж 63     0
    Тоног төхөөрөмж 64=65     0
Техник хэрэгсэл, багаж тоног төхөөрөмж 65     0
    Жижиг мөнгөн сан 66     0
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 67=68+…+73 208081000 198865900 9215100
 Автозамын сангаас санхүүжих 68     0
 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 69 13180000 8146800 5033200
 Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 70     0
 Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 71 194901000 190719100 4181900
 Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангийн эх үүсвэрээс санхүүжих 72     0
 Төсвөөс санхүүжих 73     0
     Мөнгөн хөрөнгийн 20.. оны ..-р сарын ..-ний үлдэгдэл 74=1+67+2 0 11975000 -11975000
Авлагын эцсийн үлдэгдэл 75     0
Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл 76   0 0
Байгууллагын тоо 77 1 1 0
Ажиллагсад бүгд 78 57 57 0
Удирдах ажилтан 79 1 1 0
Гүйцэтгэх ажилтан 80 47 47 0
Үйлчлэх ажилтан 81 9 9 0
Тайлбар: Эдийн засгийн ангилал нэмэх бол Сангийн сайдын 2014оны 01 сарын 10 өдрийн №5 тушаалын дагуу тухайн бүлэгт хамруулан бичнэ
         
Дарга:___________________/Ц.Сүхбаатар/ Хянаж хүлээн авсан мэргэжилтэн
/Тамга/   ................................
Нягтлан бодогч: ____________/Д.Мөнхцэцэг /        
         
…..он ....сар...өдөр   ..... он….сар….өдөр

ТАНД ЗОРИУЛСАН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

kart

СОЁЛ УРЛАГ - ШИНЭ ЗУУН ТББ

soyl urlag shine zuun

ХОЛБОО БАРИХ

       

 kart copy 

70543461, 99549045

Өнөөдөр8
Өчигдөр10
Энэ 7 хоногт18
Энэ сард122
Нийт10182

Kubik-Rubik Joomla! Extensions