Боржигин чуулгын 2015 оны 2 сарын мэдээ

Санхїї, эдийн засгийн сайдын  2003 оны                                                                                                                                              49 тоот тушаалаар батлав.                             Улсын тайлан маягт ТГ 4 
    Сар бїрийн эцсийн єдрєєр тасалбар болгож тєсвийн захирагч нар дараа сарын 02 ны  дотор харилцагч төрийн санд хүргүүлнэ, 
Боржигин чуулгын  2015 оны  02 сарын мэдээ
ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ МӨР ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГҮЙЦЭТГЭЛ ЗӨРҮҮ
1 2 3 4=2-3
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 1      
НИЙТ ЗАРЛАГА 2=3+8+9 100766000 92912933 7853067
1.1 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 3=4+…+7 68122800 67381490 741310
Үндсэн цалин 4 68122800 67381490 741310
Гэрээт ажлын цалин 5     0
Унаа хоолны Хөнгөлөлт 6     0
Урамшуулал 7     0
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 8 7493500 7404419 89081
1.3 Бараа үйлчилгээний болон бусад зардал 9=10+15+22+26+30+33+49+57+59+62+64 25149700 18127024 7022676
           Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 10=11+…+14 8213700 8186034 27666
Гэрэл, цахилгаан 11 554200 386034 168166
Түлш, халаалт 12 7395900 7800000 -404100
Цэвэр, бохир ус 13 263600   263600
Байрны түрээс 14     0
          Хангамж,  бараа материалын зардал 15=16+…+21 984900 439000 545900
Бичиг хэрэг 16 163000 115000 48000
Тээвэр, шатахуун 17 768700 300000 468700
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 18 53200 24000 29200
Ном, хэвлэл 19     0
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 20     0
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал 21     0
           Нормативт зардал 22=23+24+25 391000 0 391000
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 23 391000   391000
Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 24     0
Хоол хүнс 25     0
         Эд хогшил, урсгал засварын зардал 26=27+28+29 1012700 322850 689850
Багаж, техник, хэрэгсэл 27     0
Тавилга 28     0
Урсгал засвар 29 1012700 322850 689850
         Томилолт зочны зардал 30=31+32 4321400 399000 3922400
Дотоод албан томилолт 31 4321400 399000 3922400
Гадаад албан томилолт 32     0
         Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж 33=34+…+48 3286600 2741440 545160
Уран бүтээл хийлгэх 34 3166600 2741440 425160
Төлбөр хураамж болон бусад зардал 35     0
Холбооны суваг ашигласны хөлс 36     0
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардал 37     0
Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх 38     0
Мал эмнэлэгийн үйлчилгээ 39     0
Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил 40     0
Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ 41     0
Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 42     0
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 43 100000   100000
Даатгалын үйлчилгээ 44     0
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо 45     0
Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал 46     0
Газрын төлбөр 47     0
Улсын мэдээлэлийн маягт бэлтгэх 48 20000   20000
       Бараа үйлчилгээний бусад зардал 49=50+…+56     0
Төсвийн урамшуулал 50     0
Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 51     0
Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн 52     0
Орон нутгийн нөөц хөрөнгө 53     0
Засгийн газрын нөөц хөрөнгө 54     0
Урьд оны өр 55     0
Төвлөрсөн арга хэмжээ 56     0
      Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг 57=58     0
УИХ, ИТХ-д суудалтай намдуудад олгох санхүүгийн дэмжлэг 58     0
     Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 59=60+61 6939400 6038700 900700
Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны хөнгөлөлт 60     0
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал 61 6939400 6038700 900700
      Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг 62=63     0
Хэлмэгдэгсэд тэдний ар гэрт олгох тэтгэмж 63     0
    Тоног төхөөрөмж 64=65     0
Техник хэрэгсэл, багаж тоног төхөөрөмж 65     0
    Жижиг мөнгөн сан 66     0
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 67=68+…+73 100766000 94019600 6746400
 Автозамын сангаас санхүүжих 68     0
 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 69 6590000 1240000 5350000
 Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 70     0
 Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 71 94176000 92779600 1396400
 Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангийн эх үүсвэрээс санхүүжих 72     0
 Төсвөөс санхүүжих 73     0
     Мөнгөн хөрөнгийн 20.. оны ..-р сарын ..-ний үлдэгдэл 74=1+67+2 0 1106667 -1106667
Авлагын эцсийн үлдэгдэл 75     0
Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл 76   0 0
Байгууллагын тоо 77 1 1 0
Ажиллагсад бүгд 78 57 57 0
Удирдах ажилтан 79 1 1 0
Гүйцэтгэх ажилтан 80 47 47 0
Үйлчлэх ажилтан 81 9 9 0
Тайлбар: Эдийн засгийн ангилал нэмэх бол Сангийн сайдын 2014оны 01 сарын 10 өдрийн №5 тушаалын дагуу тухайн бүлэгт хамруулан бичнэ
         
Захирал:___________________/Ц.Сүхбаатар/ Хянаж хүлээн авсан мэргэжилтэн
    ................................
Нягтлан бодогч: ____________/Д.Мөнхцэцэг /        
         
…..он ....сар...өдөр   ..... он….сар….өдөр

ТАНД ЗОРИУЛСАН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

kart

СОЁЛ УРЛАГ - ШИНЭ ЗУУН ТББ

soyl urlag shine zuun

ХОЛБОО БАРИХ

       

 kart copy 

70543461, 99549045

Өнөөдөр8
Өчигдөр10
Энэ 7 хоногт18
Энэ сард122
Нийт10182

Kubik-Rubik Joomla! Extensions