Боржигин чуулгын 2015 оны 01 сарын мэдээ

Санхїї, эдийн засгийн сайдын  2003 оны                                                                                                                                              49 тоот тушаалаар батлав.                             Улсын тайлан маягт ТГ 4 
    Сар бїрийн эцсийн єдрєєр тасалбар болгож тєсвийн захирагч нар дараа сарын 02 ны  дотор харилцагч төрийн санд хүргүүлнэ, 
Гîâü-Ñ¿ìáýð àéìãèéí Боржигин чуулгын  2015 оны  01 сарын мэдээ

 

 

ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ МӨР ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГҮЙЦЭТГЭЛ ЗӨРҮҮ
1 2 3 4=2-3
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 1      
НИЙТ ЗАРЛАГА 2=3+8+9 45674200 31139764 14534436
1.1 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 3=4+…+7 30129300 26964235 3165065
Үндсэн цалин 4 30129300   30129300
Гэрээт ажлын цалин 5     0
Унаа хоолны Хөнгөлөлт 6     0
Урамшуулал 7     0
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 8 3314300   3314300
1.3 Бараа үйлчилгээний болон бусад зардал 9=10+15+22+26+30+33+49+57+59+62+64 12230600 4175529 8055071
           Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 10=11+…+14 4198400 4175529 22871
Гэрэл, цахилгаан 11 277100 175529 101571
Түлш, халаалт 12 3789500 4000000 -210500
Цэвэр, бохир ус 13 131800   131800
Байрны түрээс 14     0
          Хангамж,  бараа материалын зардал 15=16+…+21 370800 0 370800
Бичиг хэрэг 16 40700   40700
Тээвэр, шатахуун 17 303500   303500
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 18 26600   26600
Ном, хэвлэл 19     0
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 20     0
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал 21     0
           Нормативт зардал 22=23+24+25 391000 0 391000
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 23 391000   391000
Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 24     0
Хоол хүнс 25     0
         Эд хогшил, урсгал засварын зардал 26=27+28+29 337500 0 337500
Багаж, техник, хэрэгсэл 27     0
Тавилга 28     0
Урсгал засвар 29 337500   337500
         Томилолт зочны зардал 30=31+32 1912600 0 1912600
Дотоод албан томилолт 31 1912600   1912600
Гадаад албан томилолт 32     0
         Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж 33=34+…+48 1593300 0 1593300
Уран бүтээл хийлгэх 34 1583300   1583300
Төлбөр хураамж болон бусад зардал 35     0
Холбооны суваг ашигласны хөлс 36     0
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардал 37     0
Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх 38     0
Мал эмнэлэгийн үйлчилгээ 39     0
Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил 40     0
Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ 41     0
Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 42     0
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 43     0
Даатгалын үйлчилгээ 44     0
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо 45     0
Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал 46     0
Газрын төлбөр 47     0
Улсын мэдээлэлийн маягт бэлтгэх 48 10000   10000
       Бараа үйлчилгээний бусад зардал 49=50+…+56     0
Төсвийн урамшуулал 50     0
Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 51     0
Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн 52     0
Орон нутгийн нөөц хөрөнгө 53     0
Засгийн газрын нөөц хөрөнгө 54     0
Урьд оны өр 55     0
Төвлөрсөн арга хэмжээ 56     0
      Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг 57=58     0
УИХ, ИТХ-д суудалтай намдуудад олгох санхүүгийн дэмжлэг 58     0
     Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 59=60+61 3427000 0 3427000
Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны хөнгөлөлт 60     0
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал 61 3427000   3427000
      Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг 62=63     0
Хэлмэгдэгсэд тэдний ар гэрт олгох тэтгэмж 63     0
    Тоног төхөөрөмж 64=65     0
Техник хэрэгсэл, багаж тоног төхөөрөмж 65     0
    Жижиг мөнгөн сан 66     0
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 67=68+…+73 45674200 42379200 3295000
 Автозамын сангаас санхүүжих 68     0
 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 69 3295000   3295000
 Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 70     0
 Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 71 42379200 42379200 0
 Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангийн эх үүсвэрээс санхүүжих 72     0
 Төсвөөс санхүүжих 73     0
     Мөнгөн хөрөнгийн 20.. оны ..-р сарын ..-ний үлдэгдэл 74=1+67+2 0 11239436 -11239436
Авлагын эцсийн үлдэгдэл 75     0
Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл 76   7792927 -7792927
Байгууллагын тоо 77 1 1 0
Ажиллагсад бүгд 78 57 57 0
Удирдах ажилтан 79 1 1 0
Гүйцэтгэх ажилтан 80 47 47 0
Үйлчлэх ажилтан 81 9 9 0
Тайлбар: Эдийн засгийн ангилал нэмэх бол Сангийн сайдын 2014оны 01 сарын 10 өдрийн №5 тушаалын дагуу тухайн бүлэгт хамруулан бичнэ
         
Äàðãà:___________________/Ц.Сүхбаатар/ Хянаж хүлээн авсан мэргэжилтэн
/Òàìãà/   ................................
Íÿãòëàí áîäîã÷____________/Д.Мөнхцэцэг /        
         
…..он ....сар...өдөр   ..... он….сар….өдөр

ТАНД ЗОРИУЛСАН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

kart

СОЁЛ УРЛАГ - ШИНЭ ЗУУН ТББ

soyl urlag shine zuun

ХОЛБОО БАРИХ

       

 kart copy 

70543461, 99549045

Өнөөдөр8
Өчигдөр10
Энэ 7 хоногт18
Энэ сард122
Нийт10182

Kubik-Rubik Joomla! Extensions