2015.12 сар

Санхүү, эдийн засгийн сайдын  2003 оны                                                                                                                                              49 тоот тушаалаар батлав.                             Улсын тайлан маягт ТГ 4 
    Сар бүрийн эцсийн өдрөөр тасалбар болгож төсвийн захирагч нар дараа сарын 02 ны  дотор харилцагч төрийн санд хүргүүлнэ, 
ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ МӨР ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГҮЙЦЭТГЭЛ ЗӨРҮҮ
1 2 3 4=2-3
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 1      
НИЙТ ЗАРЛАГА 2=3+8+9 528586100 164912220 49196400
1.1 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 3=4+…+7 49196400 0 3.4E+08
Үндсэн цалин 4 447240700 107726410 0
Гэрээт ажлын цалин 5     0
Унаа хоолны Хөнгөлөлт 6     0
Урамшуулал 7     1064574
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 8 49196400 48131826 19521500
1.3 Бараа үйлчилгээний болон бусад зардал 9=10+15+22+26+30+33+49+57+59+62+64 43222700 23701200 4638090
           Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 10=11+…+14 38122700 33484610 498368
Гэрэл, цахилгаан 11 3048400 2550032 3765390
Түлш, халаалт 12 36672500 32907110 872700
Цэвэр, бохир ус 13 1450200 577500 0
Байрны түрээс 14     1677000
          Хангамж,  бараа материалын зардал 15=16+…+21 6626000 4949000 -874100
Бичиг хэрэг 16 488600 1362700 1987000
Тээвэр, шатахуун 17 6307000 4320000 -310000
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 18 319000 629000 0
Ном, хэвлэл 19     0
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 20      
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал 21     0
           Нормативт зардал 22=23+24+25 0 0 0
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 23 391000 391000 0
Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 24     0
Хоол хүнс 25     320000
         Эд хогшил, урсгал засварын зардал 26=27+28+29 516300 196300 0
Багаж, техник, хэрэгсэл 27     0
Тавилга 28     577543
Урсгал засвар 29 8030700 7453157 320000
         Томилолт зочны зардал 30=31+32 516300 196300 12077350
Дотоод албан томилолт 31 20294700 8217350 0
Гадаад албан томилолт 32     320000
         Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж 33=34+…+48 516300 196300 7819882
Уран бүтээл хийлгэх 34 19000000 11180118 0
Төлбөр хураамж болон бусад зардал 35     0
Холбооны суваг ашигласны хөлс 36     0
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардал 37     0
Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх 38     0
Мал эмнэлэгийн үйлчилгээ 39     0
Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил 40     0
Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ 41     0
Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 42     0
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 43 100000 100000 80000
Даатгалын үйлчилгээ 44 80000   15000
Тээврийн хэрэгслийн татвар   80000 65000 0
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо 45 16300 16300 0
Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал 46 180000 180000 0
Газрын төлбөр 47     160000
Улсын мэдээлэлийн маягт бэлтгэх 48 160000   0
       Бараа үйлчилгээний бусад зардал 49=50+…+56     0
Төсвийн урамшуулал 50     0
Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 51     0
Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн 52     0
Орон нутгийн нөөц хөрөнгө 53     0
Засгийн газрын нөөц хөрөнгө 54     0
Урьд оны өр 55     0
Төвлөрсөн арга хэмжээ 56     0
      Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг 57=58     0
УИХ, ИТХ-д суудалтай намдуудад олгох санхүүгийн дэмжлэг 58     2011800
     Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 59=60+61 11550500 9538700 0
Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны хөнгөлөлт 60     2011800
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал 61 11550500 9538700 0
      Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг 62=63     0
Хэлмэгдэгсэд тэдний ар гэрт олгох тэтгэмж 63     0
    Тоног төхөөрөмж 64=65     0
Техник хэрэгсэл, багаж тоног төхөөрөмж 65     0
    Жижиг мөнгөн сан 66     35539260
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 67=68+…+73 604606000 569066740 0
 Автозамын сангаас санхүүжих 68     20275200
 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 69 39550000 19274800 0
 Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 70     15264060
 Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 71 565056000 549791940 0
 Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангийн эх үүсвэрээс санхүүжих 72     0
 Төсвөөс санхүүжих 73     3.14E+08
     Мөнгөн хөрөнгийн 20.. оны ..-р сарын ..-ний үлдэгдэл 74=1+67+2 479389700 164912220 0
Авлагын эцсийн үлдэгдэл 75     -2000000
Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл 76   2000000 0
Байгууллагын тоо 77 1 1 2
Ажиллагсад бүгд 78 57 55 0
Удирдах ажилтан 79 1 1 2
Гүйцэтгэх ажилтан 80 47 45 0
Үйлчлэх ажилтан 81 9 9 0
Тайлбар: Эдийн засгийн ангилал нэмэх бол Сангийн сайдын 2014оны 01 сарын 10 өдрийн №5 тушаалын дагуу тухайн бүлэгт хамруулан бичнэ
         
Дарга:___________________/Ц.Сүхбаатар/ Хянаж хүлээн авсан мэргэжилтэн
/Тамга/   ................................
Нягтлан бодогч____________/Д.Мөнхцэцэг /        
         
…..он ....сар...өдөр   ..... он….сар….өдөр

ТАНД ЗОРИУЛСАН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

kart

СОЁЛ УРЛАГ - ШИНЭ ЗУУН ТББ

soyl urlag shine zuun

ХОЛБОО БАРИХ

       

 kart copy 

70543461, 99549045

Өнөөдөр0
Өчигдөр8
Энэ 7 хоногт18
Энэ сард122
Нийт10182

Kubik-Rubik Joomla! Extensions