Боржигин чуулгын 2015 оны 7 сарын мэдээ

Санхїї, эдийн засгийн сайдын 2003 оны                                                                                                                                               49 тоот тушаалаар батлав.                            Улсын тайлан маягт ТГ 4
    Сар бїрийн эцсийн єдрєєр тасалбар болгож тєсвийн захирагч нар дараа сарын 02 ны дотор харилцагч төрийн санд хүргүүлнэ,
Говь-Сүмбэр аймгийн Боржигин чуулгын 2015 оны   07 сарын мэдээ
ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ МӨР ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГҮЙЦЭТГЭЛ ЗӨРҮҮ
1 2 3 4=2-3
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 1      
НИЙТ ЗАРЛАГА 2=3+8+9 347884500 316590266 31294234
1.1 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 3=4+…+7 256886800 241109209 15777591
Үндсэн цалин 4 256886800 241109209 15777591
Гэрээт ажлын цалин 5     0
Унаа хоолны Хөнгөлөлт 6     0
Урамшуулал 7     0
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 8 28256500 27118138 1138362
1.3 Бараа үйлчилгээний болон бусад зардал 9=10+15+22+26+30+33+49+57+59+62+64 62741200 48362919 14378281
           Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 10=11+…+14 24316100 20519154 3796946
Гэрэл, цахилгаан 11 1939700 1090169 849531
Түлш, халаалт 12 21453800 19328985 2124815
Цэвэр, бохир ус 13 922600 100000 822600
Байрны түрээс 14     0
         Хангамж, бараа материалын зардал 15=16+…+21 5086100 3406200 1679900
Бичиг хэрэг 16 366500 557200 -190700
Тээвэр, шатахуун 17 4533400 2220000 2313400
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 18 186200 629000 -442800
Ном, хэвлэл 19     0
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 20      
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал 21     0
           Нормативт зардал 22=23+24+25 391000 391000 0
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 23 391000 391000 0
Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 24     0
Хоол хүнс 25     0
         Эд хогшил, урсгал засварын зардал 26=27+28+29 2700700 2172350 528350
Багаж, техник, хэрэгсэл 27     0
Тавилга 28     0
Урсгал засвар 29 2700700 2172350 528350
         Томилолт зочны зардал 30=31+32 11638200 5971000 5667200
Дотоод албан томилолт 31 11638200 5971000 5667200
Гадаад албан томилолт 32     0
         Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж 33=34+…+48 9014600 8014515 1000085
Уран бүтээл хийлгэх 34 8398300 7653215 745085
Төлбөр хураамж болон бусад зардал 35     0
Холбооны суваг ашигласны хөлс 36     0
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардал 37     0
Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх 38     0
Мал эмнэлэгийн үйлчилгээ 39     0
Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил 40     0
Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээ 41     0
Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 42     0
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 43 100000 100000 0
Даатгалын үйлчилгээ 44 80000   80000
Тээврийн хэрэгслийн татвар   80000 65000 15000
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо 45 16300 16300 0
Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал 46 180000 180000 0
Газрын төлбөр 47     0
Улсын мэдээлэлийн маягт бэлтгэх 48 160000   160000
       Бараа үйлчилгээний бусад зардал 49=50+…+56     0
Төсвийн урамшуулал 50     0
Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 51     0
Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн 52     0
Орон нутгийн нөөц хөрөнгө 53     0
Засгийн газрын нөөц хөрөнгө 54     0
Урьд оны өр 55     0
Төвлөрсөн арга хэмжээ 56     0
     Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг 57=58     0
УИХ, ИТХ-д суудалтай намдуудад олгох санхүүгийн дэмжлэг 58     0
     Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 59=60+61 9594500 7888700 1705800
Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны хөнгөлөлт 60     0
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал, урамшуулал 61 9594500 7888700 1705800
     Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг 62=63     0
Хэлмэгдэгсэд тэдний ар гэрт олгох тэтгэмж 63     0
   Тоног төхөөрөмж 64=65     0
Техник хэрэгсэл, багаж тоног төхөөрөмж 65     0
   Жижиг мөнгөн сан 66     0
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 67=68+…+73 347884500 334144800 13739700
Автозамын сангаас санхүүжих 68     0
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 69 23065000 9640400 13424600
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 70     0
Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 71 324819500 324504400 315100
Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангийн эх үүсвэрээс санхүүжих 72     0
Төсвөөс санхүүжих 73     0
     Мөнгөн хөрөнгийн 20.. оны ..-р сарын ..-ний үлдэгдэл 74=1+67+2 0 17554534 -17554534
Авлагын эцсийн үлдэгдэл 75     0
Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл 76     0
Байгууллагын тоо 77 1 1 0
Ажиллагсад бүгд 78 57 55 2
Удирдах ажилтан 79 1 1 0
Гүйцэтгэх ажилтан 80 47 45 2
Үйлчлэх ажилтан 81 9 9 0
Тайлбар: Эдийн засгийн ангилал нэмэх бол Сангийн сайдын 2014оны 01 сарын 10 өдрийн №5 тушаалын дагуу тухайн бүлэгт хамруулан бичнэ
         
Дарга:___________________/Ц.Сүхбаатар/ Хянаж хүлээн авсан мэргэжилтэн
/Тамга/   ................................
Нягтлан бодогч____________/Д.Мөнхцэцэг /        
         
…..он ....сар...өдөр   ..... он….сар….өдөр

ТАНД ЗОРИУЛСАН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

kart

СОЁЛ УРЛАГ - ШИНЭ ЗУУН ТББ

soyl urlag shine zuun

ХОЛБОО БАРИХ

       

 kart copy 

70543461, 99549045

Өнөөдөр0
Өчигдөр8
Энэ 7 хоногт18
Энэ сард122
Нийт10182

Kubik-Rubik Joomla! Extensions
Та энд байна: ЭХЛЭЛ ИЛ ТОД БАЙДАЛ Төсөв санхүүгийн