Статистик мэдээлэл

Үндэсний Статистикийн Газрын зөвшөөрснөөр                                  Төвлөрсөн бус мэдээлэл            МАЯГТ СУ-8            
БСШУ-ны сайдын тушаалаар батлав.                          
 
   
2003 он. Тушаал №221                              
Регистрийн дугаар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              
Аймаг, нийслэл                                            
Сум, дүүрэг .                                     
Байгууллагын нэр                                        
Өмчийн хэлбэр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              
                        ТЕАТР, ЧУУЛГА, ЦИРКИЙН  АЖИЛЛАГЧИД                       /2013 oн)                             
Албан тушаал Ажиллавал зохих орон тоо Aжиллагчид Үүнээс
Боловсролын түвшингээр                     Насны ангиллаар
бүгд үүнээс Доктор Магистр Бакалавр Диплом Тусгай дунд Бүрэн дунд Бүрэн бус дунд Бага Боловс- ролгүй 25 хүртэлх  26-35 36-45 46-55 56-60 60-аас дээш
  эм бүгд эм бүгд эм бүгд эм бүгд эм бүгд эм бүгд эм бүгд эм бүгд эм бүгд эм бүгд эм бүгд эм бүгд эм бүгд эм бүгд эм бүгд эм
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
I НИЙТ АЖИЛЛАГЧИД  /II+III+IV/ 83 61 25 0 0 3 1 29 15 2 1 10 5 24 7 2 0 0 0 0 0 17 7 23 10 12 6 4 0 3 2 2 0
II ЗАА-н ажиллагчид  15 11 6 0 0 1 0 8 6 1 0 5 2 4 1 1 0 0 0 0 0 3 3 4 2 1 1 2 0 0 0 1 0
үүнээс Байгууллагын дарга, захирал 1 1 0         1 0                                     1 0        
Уран сайхны удирдагч 1 1 0             1 0                         1 0                
Ерөнхий найруулагч 1 1 0         1 0                             1 0                
Ерөнхий зураач 1 0 0                                                            
Менежер 2 2 2         2 2                         1 1     1 1            
Хөгжмийн ерөнхий удирдаач 1 0 0                                                            
Концертмейстр 1 0 0                                                            
Бүжиг дэглэгч 1 1 0                                                            
Хор-мейстр 1 1 0     1 0                                                 1 0
Дотоод нэгжийн дарга 0 0 0                                                            
Нягтлан бодогч 1 1 1         1 1                             1 1                
Марктингийн албаны дарга 1 0 0                                                            
Бусад 3 3 3         3 3                         2 2 1 1                
III Мэргэжлийн ажиллагчид  11 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 2 2 0 0 0 0 0
үүнээс Гэрэлтүүлэгч-техникч/регулятор/ 1 1 0                 1 0                         1 0            
Дууны инженер 1 1 0                     1 0                     1 0            
Хажуугийн гэрэлтүүлэгч 1 0 0                                                            
Мужаан 1 0 0                                                            
Хөдөлмөр хамгааллын инженер 1 0 0                                                            
Сантехникийн механикч 1 0 0                                                            
Бусад 6 8 3                 3 2 4 1 1 0             1 1 5 2 2 0        
                                                                     
                                                                     
                                                                     
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
IV Уран бүтээлчид  57 40 16 0 0 2 1 21 9 1 1 1 1 15 5 0 0 0 0 0 0 14 4 18 7 4 3 0 0 3 2 1 0
үүнээс Удирдаач 1 1 0     1 0                                                 1 0
Туслах найруулагч 1 1 1         1 1                             1 1                
Хүүхэлдэйн жүжигчин 0 0 0                                                            
Урлаг судлаач 0 0 0                                                            
Утга зохиолын ажилтан 1 0 0                                                            
Хөгжмийн зохиолч 1 0 0                                                            
Хөгжмийн багш 1 0 0                                                            
Бүжгийн багш 1 1 0         1 1                             1 0                
Гоцлол дуучин 6 5 3         5 3                             5 3                
Найрал дуучин 6 6 2         6 2                             6 2                
Дуурийн дуучин 2 4 1         4 1                             4 1                
Дуурийн найруулагч 0 0 0                                                            
Драмын найруулагч 1 0 0                                                            
Драмын жүжигчин 1 0 0                                                            
Хөөмийч 1 0 0                                                            
Хөгжимчин 15 13 4     1 1 3 0 1 1 1 1 7 1             7 0 1 0 4 3     1 1    
Бүжигчин 12 7 4         1 1         6 3             7 4                    
Балетын бүжигчин 0 0 0                                                            
Конструктор 0 0 0                                                            
Туслах зураач 1 0 0                                                            
Агаарын болон хэрэглэлийн гимнастикийн жүжигчин 0 0 0                                                            
Акробатчин 0 0 0                                                            
Тэнцвэрийн жүжигчин 0 0 0                                                            
Уран нугарагч 1 0 0                                                            
Хүнд жингийн үзүүлбэрийн жүжигчин 0 0 0                                                            
Амьтан сургагч 0 0 0                                                            
Алиалагч 0 0 0                                                            
Жонглёрчин 0 0 0                                                            
Нот бичигч 1 0 0                                                            
Хөгжим хөглөгч 1 0 0                                                            
Хөгжимчин (утсан) 0 0 0                                                            
Үлээвэр хөгжимчин 2 2 1                     2 1                             2 1    
Цохиур хөгжимчин 1 0 0                                                            
  Мэдээ гаргасан:  Хүний нөөцийн менежер:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./Л. Одончимэг/                                                                
  Мэдээг хянасан:  Боржигин чуулгын дарга: . . . . . . . . . . . .  . . . . . .. . . . . . . /Д. Нацагдорж/         /Ц. Сүхбаатар/                                                  
  2014 оны 01-р сарын 20 -ны өдөр                                                      
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
Үндэсний Статистикийн Газрын зөвшөөрснөөр                                  Төвлөрсөн бус мэдээлэл            МАЯГТ СУ-8            
БСШУ-ны сайдын тушаалаар батлав.                          
 
   
2003 он. Тушаал №221                              
Регистрийн дугаар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              
Аймаг, нийслэл  Говьсүмбэр аймаг                                          
Сум, дүүрэг .    Сүмбэр сум                                 
Байгууллагын нэр      Боржигин чуулга                                  
Өмчийн хэлбэр . Төрийн                              
                        ТЕАТР, ЧУУЛГА, ЦИРКИЙН  АЖИЛЛАГЧИД                       /2014 oн)                             
Албан тушаал Ажиллавал зохих орон тоо Aжиллагчид Үүнээс
Боловсролын түвшингээр                     Насны ангиллаар
бүгд үүнээс Доктор Магистр Бакалавр Диплом Тусгай дунд Бүрэн дунд Бүрэн бус дунд Бага Боловс- ролгүй 25 хүртэлх  26-35 36-45 46-55 56-60 60-аас дээш
  эм бүгд эм бүгд эм бүгд эм бүгд эм бүгд эм бүгд эм бүгд эм бүгд эм бүгд эм бүгд эм бүгд эм бүгд эм бүгд эм бүгд эм бүгд эм
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
I НИЙТ АЖИЛЛАГЧИД  /II+III+IV/ 62 59 29 0 0 3 1 30 16 1 0 12 5 20 8 2 0 0 0 0 0 11 6 29 15 10 6 4 0 3 2 2 0
II ЗАА-н ажиллагчид  12 11 6 0 0 1 0 8 3 1 0 5 2 4 1 1 0 0 0 0 0 3 3 4 2 1 1 2 0 0 0 1 0
үүнээс Байгууллагын дарга, захирал 1 1 0         1 0                                     1 0        
Уран сайхны удирдагч 1 1 0             1 0                                         1  
Ерөнхий найруулагч 1 1 0         1 0                             1 0                
Ерөнхий зураач 1 1 0         1                               1 0                
Менежер 2 2 2         2 2                         1 1     1 1            
Хөгжмийн ерөнхий удирдаач 0 1 0     1 0                                                 1 0
Концертмейстр 1 0 0                                                            
Бүжиг дэглэгч 1 1 0                 1 0                     1 0                
Хор-мейстр 1 1 1         1 0                                             1 0
Дотоод нэгжийн дарга 0 0 0                                                            
Нягтлан бодогч 1 1 1         1 1                             1 1                
Марктингийн албаны дарга 1 0 0                                                            
Бусад 1 1 0         1 0                         1 0                    
III Мэргэжлийн ажиллагчид  11 11 5 0 0 0 0 2 2 0 0 3 2 5 1 1 0 0 0 0 0 1 1 3 2 5 2 2 0 0 0 0 0
үүнээс Гэрэлтүүлэгч-техникч/регулятор/ 1 1 0                 1 0                         1 0            
Дууны инженер 1 1 0                     1 0                     1 0            
Хажуугийн гэрэлтүүлэгч 0 0 0                                                            
Мужаан 0 0 0                                                            
Хөдөлмөр хамгааллын инженер 0 0 0                                                            
Сантехникийн механикч 0 0 0                                                            
Бусад 9 9 5         2 2     2 2 4 1 1 0         1 1 3 2 3 2 2 0        
                                                                     
                                                                     
                                                                     
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
IV Уран бүтээлчид  39 37 18 0 0 2 1 20 11 0 0 4 1 11 6 0 0 0 0 0 0 7 2 22 11 4 3 0 0 3 2 1 0
үүнээс Удирдаач 1 1 0     1 0                                                 1 0
Туслах найруулагч 1 1 1         1 1                             1 1                
Хүүхэлдэйн жүжигчин 0 0 0                                                            
Урлаг судлаач 0 0 0                                                            
Утга зохиолын ажилтан 0 0 0                                                            
Хөгжмийн зохиолч 0 0 0                                                            
Хөгжмийн багш 0 0 0                                                            
Бүжгийн багш 1 1 0         1 1                             1 0                
Гоцлол дуучин 5 6 3         6 3                             6 3                
Найрал дуучин 7 7 4         5 2         2 2             2 1 5 3                
Дуурийн дуучин 0 0 0         0 0                             0 0                
Дуурийн найруулагч 0 0 0                                                            
Драмын найруулагч 0 0 0                                                            
Драмын жүжигчин 0 0 0         0 0                             0 0                
Хөөмийч 0 0 0                                                            
Хөгжимчин 12 11 4     1 1 3 1     4 1 3 1             2 0 4 0 4 3     1 1    
Бүжигчин 10 8 5         4 3         4 2             3 1 5 4                
Балетын бүжигчин 0 0 0                                                            
Конструктор 0 0 0                                                            
Туслах зураач 0 0 0                                                            
Агаарын болон хэрэглэлийн гимнастикийн жүжигчин 0 0 0                                                            
Акробатчин 0 0 0                                                            
Тэнцвэрийн жүжигчин 0 0 0                                                            
Уран нугарагч 0 0 0                                                            
Хүнд жингийн үзүүлбэрийн жүжигчин 0 0 0                                                            
Амьтан сургагч 0 0 0                                                            
Алиалагч 0 0 0                                                            
Жонглёрчин 0 0 0                                                            
Нот бичигч 0 0 0                                                            
Хөгжим хөглөгч 0 0 0                                                            
Хөгжимчин (утсан) 0 0 0                                                            
Үлээвэр хөгжимчин 2 2 1                     2 1                             2 1    
Цохиур хөгжимчин 0 0 0                                                            
  Мэдээ гаргасан:  Хүний нөөцийн менежер:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./Л. Одончимэг/                                                                
  Мэдээг хянасан:  Боржигин чуулгын дарга: . . . . . . . . . . . .  . . . . . .. . . . . . . /Д. Нацагдорж/         /Ц. Сүхбаатар/                                                  
  2015 оны 01-р сарын 20 -ны өдөр                                                      
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
Үндэсний Статистикийн Газрын зөвшөөрснөөр                                  Төвлөрсөн бус мэдээлэл              МАЯГТ СУ-8            
БСШУ-ны сайдын тушаалаар батлав.                          
 
   
2003 он. Тушаал №221                              
Регистрийн дугаар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              
Аймаг, нийслэл  Говьсүмбэр аймаг                                          
Сум, дүүрэг .    Сүмбэр сум                                 
Байгууллагын нэр      Боржигин чуулга                                  
Өмчийн хэлбэр . Төрийн                              
                        ТЕАТР, ЧУУЛГА, ЦИРКИЙН  АЖИЛЛАГЧИД                       /2015 oн)                           
Албан тушаал Ажиллавал зохих орон тоо Aжиллагчид Үүнээс
Боловсролын түвшингээр                     Насны ангиллаар
бүгд үүнээс Доктор Магистр Бакалавр Диплом Тусгай дунд Бүрэн дунд Бүрэн бус дунд Бага Боловс- ролгүй 25 хүртэлх  26-35 36-45 46-55 56-60 60-аас дээш
  эм бүгд эм бүгд эм бүгд эм бүгд эм бүгд эм бүгд эм бүгд эм бүгд эм бүгд эм бүгд эм бүгд эм бүгд эм бүгд эм бүгд эм бүгд эм
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
I НИЙТ АЖИЛЛАГЧИД  /II+III+IV/ 57 56 25 0 0 2 1 23 13 4 2 2 1 25 8 0 0 0 0 0 0 12 4 22 10 14 9 4 0 1 1 3 1
II ЗАА-н ажиллагчид  12 14 6 0 0 0 0 5 3 2 0 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 5 4 4 0 0 0 1 0
үүнээс Байгууллагын дарга, захирал 1 1 0         1 0                                     1 0        
Уран сайхны удирдагч 1 1 0             1 0                                         1  
Ерөнхий найруулагч 1 1 0         1 0                             1 0                
Ерөнхий зураач 0 0 0                                                            
Менежер 2 2 2         2 2                         1 1     1 1            
Хөгжмийн ерөнхий удирдаач 0 0 0                                                            
Концертмейстр 0 0 0                                                            
Бүжиг дэглэгч 0 0 0                                                            
Хор-мейстр 0 0 0                                                            
Дотоод нэгжийн дарга 0 0 0                                                            
Нягтлан бодогч 1 1 1         1 1                             1 1                
Марктингийн албаны дарга 0 0 0                                                            
Бусад 6 8 3             1 0     7 3                 1 0 4 3 3 0        
III Мэргэжлийн ажиллагчид  8 6 3 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0
үүнээс Гэрэлтүүлэгч-техникч/регулятор/ 1 1 0                 1 0                         1 0            
Дууны инженер 1 1 0                     1 0                     1 0            
Хажуугийн гэрэлтүүлэгч 0 0 0                                                            
Мужаан 0 0 0                                                            
Хөдөлмөр хамгааллын инженер 0 0 0                                                            
Сантехникийн механикч 0 0 0                                                            
Бусад 6 4 3         2 1 1 1     1 1                 3 2 1 1            
                                                                     
                                                                     
                                                                     
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
IV Уран бүтээлчид  37 36 16 0 0 2 1 16 9 1 1 1 1 16 4 0 0 0 0 0 0 11 3 16 7 6 4 0 0 1 1 2 1
үүнээс Удирдаач 1 1 0     1 0                                                 1 0
Туслах найруулагч 0 1 1         1 1                             1 1                
Хүүхэлдэйн жүжигчин 0 0 0                                                            
Урлаг судлаач 0 0 0                                                            
Утга зохиолын ажилтан 0 0 0                                                            
Хөгжмийн зохиолч 0 0 0                                                            
Хөгжмийн багш 0 0 0                                                            
Бүжгийн багш 1 1 1         1 1                                 1 1            
Гоцлол дуучин 6 6 3         6 3                         1 0 4 2 1 1            
Найрал дуучин 4 3 1         2 0         1 1             1 1 2 0                
Дуурийн дуучин 3 0 0                                                            
Дуурийн найруулагч 0 0 0                                                            
Драмын найруулагч 0 0 0                                                            
Драмын жүжигчин 0 2 1         2 1                             2 1                
Хөөмийч 1 1 0                     1 0                 1 0                
Хөгжимчин 2 1 0                     1 0                 1 0                
Бүжигчин 9 10 5         3 3         7 2             6 2 4 3                
Балетын бүжигчин 0 0 0                                                            
Конструктор 0 0 0                                                            
Туслах зураач 0 0 0                                                            
Агаарын болон хэрэглэлийн гимнастикийн жүжигчин 0 0 0                                                            
Акробатчин 0 0 0                                                            
Тэнцвэрийн жүжигчин 0 0 0                                                            
Уран нугарагч 0 0 0                                                            
Хүнд жингийн үзүүлбэрийн жүжигчин 0 0 0                                                            
Амьтан сургагч 0 0 0                                                            
Алиалагч 0 0 0                                                            
Жонглёрчин 0 0 0                                                            
Нот бичигч 0 0 0                                                            
Хөгжим хөглөгч 0 0 0                                                            
Хөгжимчин (утсан) 8 9 3     1 1 1 0 1 1 1 1 5 0             3 0 1 0 4 2         1 1
Үлээвэр хөгжимчин 2 1 1                     1 1                             1 1    
Цохиур хөгжимчин 0 0 0                                                            
  Мэдээ гаргасан:  Хүний нөөцийн менежер:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./Л. Одончимэг/                                                                
  Мэдээг хянасан:  Боржигин чуулгын дарга: . . . . . . . . . . . .  . . . . . .. . . . . . . /Д. Нацагдорж/           /Ц. Сүхбаатар/                                                  
  2016 оны 01-р сарын 20 -ны өдөр                                                      

ТАНД ЗОРИУЛСАН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

kart

СОЁЛ УРЛАГ - ШИНЭ ЗУУН ТББ

soyl urlag shine zuun

ХОЛБОО БАРИХ

       

 kart copy 

70543461, 99549045

Өнөөдөр0
Өчигдөр8
Энэ 7 хоногт18
Энэ сард122
Нийт10182

Kubik-Rubik Joomla! Extensions
Та энд байна: ЭХЛЭЛ ИЛ ТОД БАЙДАЛ Хүний нөөц Статистик мэдээлэл