Боржигин чуулгын Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт /2016 он/

Боржигин чуулгын  Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

             /2016 он/

7.1 Хуулиар хүлээсэн үүргийн биелэлт

Хийх ажил

 

Хугацаа

Гүйцэтгэлийн үзүүлэлт

Хариуцах эзэн

      1

Төрийн хяналтын үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг хангах

Эрх зүйн үндэслэл:

  • Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.3
  • Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.4
  • Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйл
  • Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.5
  • Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйл
  • Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.6
  • Авилгын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.11
  • Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.2

Улсын мэргэжлийн хяналтын газар болон бусад хяналт шалгалтын байгууллагаас хийсэн хяналт шалгалтын байдал

Нягтлан бодогч Д.Мөнхцэцэг

     

Тухай бүр

Хийгдсэн хяналт шалгалтынхаа дүнг ажиллагсдад мэдээлсэн байдал

Хяналт шалгалтын мөрөөр авсан арга хэмжээ /дүгнэлт, акт зөвлөмж гаргах, түүний мөрөөр холбогдох арга хэмжээг авсан байдал/

  

     2

Төсвийн орлого, түүний зарцуулалт, гадаадын зээл, тусламж, түүний хуваарилалтыг олон нийтэд тухай бүр мэдээлэх

Эрх зүйн үндэслэл:

Улирал бүр орлого, зарлагын дэлгэрэнгүй тайланг гаргаж албан хаагчдад танилцуулах

Нягтлан бодогч Д.Мөнхцэцэг

Тухай бүр

2015 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг ил тод байршуулах

Санхүүгийн тайлан мэдээг шилэн дансанд байршуулах олон нийтийг танилцах боломжоор хангах

2015 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийг мэдээллийн самбарт байршуулсан байдал, ажилчдад танилцуулах

Сар бүрийн  санхүүгийн тайланг ажилчдад тайлагнах

     

     3

Хүний нөөцийн ил тод байдлыг хангах,олон нийтийг түүнтэй танилцах боломжоор хангах

Эрх зүйн үндэслэл:

Сул орон тооны зарыг цахим хуудас болон аймгийн хөдөлмөрийн хэлтэстэй хамтран ажилтан сонгон шалгаруулж авах .

Хүний нөөцийн менежер Л.Одончимэг

Уран сайхны удирдагч С.Дашням

.

Тогтмол

Мэргэжлийн уран бүтээлчдийг сонгон шалгаруулалтын үндсэн дээр ажилд авах

Тухай бүр

Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх үйл ажиллагааг үнэн зөв шударга болгох чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний нээлттэй байдал

Хүний нөөцийн менежер Л.Одончимэг

Уран сайхны удирдагч С.Дашням

Улирал, бүтэн жилээр

     4

Албан хаагч бүрийн ажил үүргийн хуваарийг тодорхой болгох

Эрх зүйн үндэслэл:

Төрийн албан хаагч нэг бүрийн ажил үүргийг оновчтой хуваарилах, чиг үүргийн давхардалыг арилгах, ажлын ачаалалыг тэнцвэржүүлэх, ажлын байрны тодорхойлолтыг баталж мөрдүүлсэн байдал

Хүний нөөцийн менежер Л.Одончимэг

1 сард

    5

Байгууллагын удирдлагаас гаргаж буй шийдвэрийн ил тод, нээлттэй байдлыг хангах

Удирдлагаас гаргасан тушаал шийдвэрийг байгууллагын шилэн дансанд байршуулах олон нийтийг танилцах боломжоор хангах

Хүний нөөцийн менежер Л.Одончимэг

Архив, бичиг хэрэг                Б. Ганбаяр

Сар бүр

Ажилчдын хуралд тухай бүр танилцуулсан байдал

    6

Ажилчдын  өргөдөл, гомдол, хүсэлтийг хүлээн авах, шийдвэрлэх, зөрчлийн талаарх мэдээллийг хүлээн авч шалгах

Эрх зүйн үндэслэл:

Өргөдөл гомдол , санал хүсэлт , мэдээлэл хүлээн авах нөхцлийг бүрдүүлсэн,шийдвэрлэсэн байдал /утас, хайрцаг, санал хүсэлтийн дэвтэр, факс, цахим бичгээр, амаар /

Хүний нөөцийн менежер Л.Одончимэг

Тухай бүрт

Төлөвлөгөө гаргасан:................................/Л.Одончимэг/

Хянасан: Захирал..................................../Ц.Сүхбаатар/

ТАНД ЗОРИУЛСАН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

kart

СОЁЛ УРЛАГ - ШИНЭ ЗУУН ТББ

soyl urlag shine zuun

ХОЛБОО БАРИХ

       

 kart copy 

70543461, 99549045

Өнөөдөр8
Өчигдөр10
Энэ 7 хоногт18
Энэ сард122
Нийт10182

Kubik-Rubik Joomla! Extensions
Та энд байна: ЭХЛЭЛ ИЛ ТОД БАЙДАЛ Авлигаас урьдчилан сэргийлэх Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2016