Боржигин чуулгын Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

 

7.1 Õóóëèàð õ¿ëýýñýí ¿¿ðãèéí áèåëýëò

Äýä õýñýã

Õèéõ àæèë

 

Õóãàöàà

ÿéöýòãýëèéí ¿ç¿¿ëýëò

Õариуцах эзэн

7.1.5

Òºðèéí õÿíàëòûí ¿éë àæèëëàãààíû èë òîä, íýýëòòýé áàéäëûã õàíãàõ

Ýðõ ç¿éí ¿íäýñëýë:

  • Àâëèãûí ýñðýã õóóëèéí 6 äóãààð ç¿éëèéí 6.1.3
  • Àâëèãûí ýñðýã õóóëèéí 6 äóãààð ç¿éëèéí 6.1.4
  • Ìýäýýëëèéí èë òîä áàéäàë áà ìýäýýëýë àâàõ ýðõèéí òóõàé õóóëèéí 9 ä¿ãýýð ç¿éë
  • Àâëèãûí ýñðýã õóóëèéí 6 äóãààð ç¿éëèéí 6.1.5
  • Ìýäýýëëèéí èë òîä áàéäàë áà ìýäýýëýë àâàõ ýðõèéí òóõàé õóóëèéí 8 äóãààð ç¿éë
  • Àâëèãûí ýñðýã õóóëèéí 6 äóãààð ç¿éëèéí 6.1.6
  • Àâèëãûí ýñðýã õóóëèéí 6 äóãààð ç¿éëèéí 6.1.11
  • Ìýäýýëëèéí èë òîä áàéäàë áà ìýäýýëýë àâàõ ýðõèéí òóõàé õóóëèéí 7 äóãààð ç¿éëèéí 7.1.2

Óëñûí ìýðãýæëèéí õÿíàëòûí ãàçар болон бусад хяналт шалгалтын байгууллагаас õèéñýí õÿíàëò øàëãàëòûí áàéäàë

Нягтлан бодогч Д.Мөнхцэцэг

Тухай бүр

Õèéãäñýí õÿíàëò øàëãàëòûíõàà ä¿íã àæèëëàãñäàä ìýäýýëñýí áàéäàë

Õÿíàëò øàëãàëòûí ìºðººð àâñàí àðãà õýìæýý /ä¿ãíýëò, àêò çºâëºìæ ãàðãàõ, ò¿¿íèé ìºðººð õîëáîãäîõ àðãà õýìæýýã àâñàí áàéäàë/

      Холбогдох хүмүүс

7.1.6

Òºñâèéí îðëîãî, ò¿¿íèé çàðöóóëàëò, ãàäààäûí çýýë, òóñëàìæ, ò¿¿íèé õóâààðèëàëòûã îëîí íèéòýä òóõàé á¿ð ìýäýýëýõ

Ýðõ ç¿éí ¿íäýñëýë:

Óëèðàë á¿ð îðëîãî çàðëàãûí дэлгэрэнгүй òàéëàíг ãàðãàæ àëáàí õààã÷äàä òàíèëöóóëàõ

Нягтлан бодогч Д.Мөнхцэцэг

Òóõàé á¿ð

2014 îíû æèëèéí ýöñèéí ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíã èë òîä áàéðøóóëàõ

2014 îíû ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíä õèéñýí àóäèòûí ä¿ãíýëòèéã ìýäýýëëèéí ñàìáàð,вэбсайтад áàéðøóóëñàí áàéäàë, àæèëчäàä òàíèëöóóëàõ

Сар бүрийн  санхүүгийн тайланг ажилчдад тайлагнах

7.1.8

Õ¿íèé íººöèéí èë òîä áàéäëûã õàíãàõ,îëîí íèéòèéã ò¿¿íòýé òàíèëöàõ áîëîìæîîð õàíãàõ

Ýðõ ç¿éí ¿íäýñëýë:

Ñóë îðîí òîîíû çàðûã öàõèì õóóäàñ áîëîí àéìãèéí õºäºëìºðèéí õýëòýñòýé õàìòðàí àæèëòàí øàëãàðóóëæ àâàõ .

Хүний нөөцийн менежер Л.Одончимэг

.

Òîãòìîë

Ìýðãýæëèéí óðàí á¿òýýë÷äèéг ñîíãîí øàëãàðóóëàëòûí ¿íäñýí äýýð àæèëä àâàõ

Тухай бүр

Àëáàí õààã÷äûí àæëûí ã¿éöýòãýëèéã ¿íýëýõ ¿éë àæèëëàãààã ¿íýí çºâ øóäàðãà áîëãîõ ÷èãëýëýýð àâ÷ õýðýãæ¿¿ëæ áàéãàà àðãà õýìæýýíèé íýýëòòýé áàéäàë

Хүний нөөцийн менежер Л.Одончимэг

.

Óëèðàë, á¿òýí æèëýýð

7.1.10

Àëáàí õààã÷ á¿ðèéí àæèë ¿¿ðãèéí õóâààðèéã òîäîðõîé áîëãîõ

Ýðõ ç¿éí ¿íäýñëýë:

Òºðèéí àëáàí õààã÷ íýã á¿ðèéí àæèë ¿¿ðãèéí õóâààðü, àæëûí áàéðíû òîäîðõîéëîëòûã áàòàëæ ìºðä¿¿ëñýí áàéäàë

Хүний нөөцийн менежер Л.Одончимэг

1 ñàðä

7.1.15

Áàéãóóëëàãûí óäèðäëàãààñ ãàðãàæ áóé øèéäâýðèéí èë òîä, íýýëòòýé áàéäëûã õàíãàх

Удирдлагаас гаргасан тушаал шийдвэрийн байдлыгîëîí íèéòèéã ò¿¿íòýé òàíèëöàõ áîëîìæîîð õàíãàõ

Архив бичиг хэргийн эрхлэгч Б.Ганбаяр

Òóõàé á¿ðò

7.1.16

Èðãýäèéí ºðãºäºë, ãîìäîë, õ¿ñýëòèéã õ¿ëýýí àâàõ, øèéäâýðëýõ øàò äàìæëàãûã öººð¿¿ëýõ, çºð÷ëèéí òàëààðõ ìýäýýëëèéã õ¿ëýýí àâ÷ øàëãàõ

Ýðõ ç¿éí ¿íäýñëýë:

ªðãºäºë ãîìäîë , санал õ¿ñýëò , ìýäýýëýë õ¿ëýýí àâàõ íºõöëèéã á¿ðä¿¿ëñýí,шийдвэрлэсэн áàéäàë /óòàñ, õàéðöàã, ñàíàë õ¿ñýëòèéí äýâòýð, ôàêñ, öàõèì áè÷ãýýð, àìààð /

Хүний нөөцийн менежер Л.Одончимэг

Архив бичиг хэргийн эрхлэгч Б.Ганбаяр

Òóõàé á¿ðò

Төлөвлөгөө гаргасан:................................/Л.Одончимэг/

Хянасан: Захирал..................................../Ц.Сүхбаатар/

ТАНД ЗОРИУЛСАН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

kart

СОЁЛ УРЛАГ - ШИНЭ ЗУУН ТББ

soyl urlag shine zuun

ХОЛБОО БАРИХ

       

 kart copy 

70543461, 99549045

Өнөөдөр0
Өчигдөр8
Энэ 7 хоногт18
Энэ сард122
Нийт10182

Kubik-Rubik Joomla! Extensions
Та энд байна: ЭХЛЭЛ ИЛ ТОД БАЙДАЛ Авлигаас урьдчилан сэргийлэх